+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Národná rada Slovenskej republiky posunula do druhého čítania návrh novely Obchodného zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorou sa sleduje ozdravenie podnikateľského prostredia na Slovensku.

 

Novela obsahuje opatrenia proti nepoctivému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré boli vykonávané za účelom jednoduchého sa zbavenia obchodnej spoločnosti, bez toho aby prebehol konkurz alebo likvidácia obchodnej spoločnosti, čím boli mnohokrát poškodení veritelia, ktorých pohľadávky ostávali bez uspokojenia.

 

Ak vstúpi nová právna úprava do platnosti a účinnosti bude zlučovanie obchodných spoločností naďalej možné, no bude sa tak môcť diať len v prípade, ak sa týmto obchodné spoločnosti nedostanú do úpadku. Zlúčiť spoločnosti, ktoré sú vo finančných problémoch bude naďalej možné, no bude k tomu potrebné stanovisko audítora, z ktorého vyplynie, že sa zlúčením, splynutím alebo rozdelením spoločnosti nedostane niektorý z jej právnych nástupcov do úpadku. Audítor v prípade, ak by sa pomocou manipulácie údajov snažil vykresliť pozitívny obraz o spoločnosti v zlom finančnom stave, bude vystavený sankcii v podobe straty licencie.

 

Zlučovanie spoločností v konkurze alebo v likvidácií nebude možné vôbec.

 

K zodpovednosti štatutárov obchodných spoločností pribudne ich osobná zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, a teda budú osobne zodpovedný za škodu, ktorá tým vznikne veriteľom, pričom ak súd právoplatne rozhodne o povinnosti štatutára nahradiť túto škodu, môže to znamenať jeho diskvalifikáciu pre zastávanie funkcie štatutára obchodnej spoločnosti. Diskvalifikácia bude hroziť štatutárovi aj v prípade, ak bude odopierať súčinnosť exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty. Takýto diskvalifikovaný štatutár nebude môcť zastávať funkciu štatutára po obdobie troch rokov. Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas by taktiež malo byť trestným činom.

 

Ak novela vstúpi do účinnosti v navrhovanom znení, tak štatutárovi nezaniknú jeho povinnosti dňom zániku jeho funkcie, čím sa má zamedziť existencii obchodnej spoločnosti bez ustanoveného štatutára, pričom, ak po zániku funkcie súčasného štatutára (vychádzajúc z premisy, že bol jediným štatutárom obchodnej spoločnosti), nebude ustanovený v určenej lehote nový štatutár, tak starý štatutár bude mať povinnosť podať návrh na zrušenie spoločnosti. Štatutár bude taktiež po zániku svojej funkcie povinný poskytovať súčinnosť napr. správcovi dane, exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty, pričom povinnosť poskytovať súčinnosť bude mať štatutár v rozsahu v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať.

 

Nová zodpovednosť taktiež bude patriť spoločníkom spoločnosti, ktorí spoločnosť ovládajú, pričom títo ak vykonajú úkon, ktorý dostane spoločnosť do úpadku, budú zodpovední za škodu, ktorá v toho dôsledku vznikne.

 

Navrhovanou právnou úpravou sa má okrem Obchodného zákonníka novelizovať taktiež Trestný zákon, pričom sa má zaviesť nová skutková podstata trestného činu nekalej likvidácie. Zavedenie tohto trestného činu má byť prostriedkom zamedzenia likvidácie spoločnosti prostredníctvom tzv. „bielych koní“ na ktorých je spoločnosť prepísaná. Trestne zodpovedný bude aj ten, kto svoju účasť v spoločnosti na tzv. “bieleho koňa“ prevádza, pričom pri kvalifikovanej skutkovej podstate môže byť trestná sadzba až pätnásť rokov.

 

Na zamedzenie niektorých typov podvodných činností, a situácií, keď osoba – štatutár, uznala cudzí podpis za vlastný sa zavádza povinnosť úradne overeného podpisu na podpisovom vzore štatutára.

 

Navrhovanou právnou úpravou by sa taktiež mala zaviesť povinnosť, v prípade verejnej zákazky, ak je spoločnosť registrovaná v Registri partnerov verejného sektora, zaplatiť subdodávateľom faktúry v lehote 30 dní, t.j. v rovnakej lehote v akej štát uhrádza faktúry spoločnosti.

 

Taktiež sa navrhuje zavedenie pravidla, že pri výmaze spoločnosti z obchodného registra bude súd skúmať, či spoločnosť nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne.

 

Taktiež nebude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným v prípade, ak je zakladateľ vedený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

 

Navrhovaným dátumov vstupu novely do účinnosti je 01. január 2018, avšak aktuálne sa zvažuje o skoršej účinnosti tejto Novely.

 

Článok bol spracovaný na základe materiálov prístupných k 29.9.2017.

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát