Advokátska Kancelária Ručkayová

Pracovné právo

Rokov skúseností
0 +
Spokojných Klientov
0 +

OBCHODNÉ PRÁVO

Komplexná právna agenda obchodných spoločností. Zakladanie, zmeny, transformácia, likvidácia, fúzia, zrušenie a výmaz obchodných spoločností. Vypracovanie vnútorných predpisov. Zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským a daňovým úradom. Príprava a vedenie valných zhromaždení. Registrácia ochranných známok. Ochrana pred nekalosúťažným konaním. Sporová agenda, vymáhanie pohľadávok. Register partnerov verejného sektora, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. Medzinárodné záväzkové vzťahy, cezhraničné vymáhanie pohľadávok.

Naše služby v oblasti pracovného práva

Vypracovanie dokumetov – pracovných zmlúv, interných predpisov

Vypracovanie dokumentov súvisiacich so skončením pracovného pomeru z rôznych dôvodov

Zastupovanie zamestnávateľov v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru

Zastupovanie zamestnancov pri neplatnom skončení pracovného pomeru

Prevod/ prechod zamestnancov

Hromadné prepúšťanie  

Dohody o dočasnom pridelení zamestnanca

Založenie ADZ – Agentúry dočasného zamestnávania

Prečo práve my?

Férové
Ceny

Ponúkame transparentné
a konkurenčné ceny,
a zaisťujeme spravodlivé ceny za naše právne služby.

Individuálny
Prístup

Každému klientovi poskytujeme individuálny prístup a prispôsobujeme právne stratégie jeho špecifickým potrebám a okolnostiam.

Dostupnosť a Komunikácia

Zavolajte, pošlite e-mail, pošlite správu, navštívte nás. Čokoľvek vám vyhovuje. Zaistíme rýchle odpovede na otázky.

15+ Rokov
skúseností

Naše bohaté skúsenosti nám umožňujú efektívne sa orientovať v rôznych právnych otázkach a zabezpečiť, aby sme pre našich klientov vybrali tie najvhodnejšie možnosti.

HR Lawyers Network logo

O nás

Advokátska Kancelária Ručkayová

Domácim i zahraničným klientom poskytujeme právne a konzultačné služby v nadnárodných obchodných a podnikateľských veciach. Pri poskytovaní komplexného a koordinovaného poradenstva prispôsobeného potrebám našich klientov využíva naša advokátska kancelária svoje lokálne i medzinárodné skúsenosti. Náš podnikateľsky orientovaný a proaktívny prístup nám pomáha efektívne a úspešne poskytovať právne služby našim klientom, čím získavajú najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Advokátska Kancelária Ručkayová

Ako začať so spoluprácou?

Kliknite na tlačidlo "Online poradenstvo"

Naplánujte si úvodné stretnutie

Stanovíme podmienky spolupráce

Štart
spolupráce

Úspešne vyriešený prípad

Skúsenosti našich klientov

Lukáš V.

So službami poskytovanými advokátskou kanceláriou Ručkayová sme mimoriadne spokojní. Ich ochota a úprimný záujem o klientov sú hlavnými faktormi, ktoré nás neustále vedú k tomu, aby sme si ich vybrali vždy, keď sa stretneme s nejakým problémom. Ich služby vrelo odporúčame.

Richard B.

Advokátska kancelária Ručkayová pristupuje k svojim klientom skutočne ľudsky, ochotne rieši všetky otázky a poskytuje rýchle a transparentné odpovede.

Viera V.

Pani právnička je nesmierne šikovná, spokojnosť nadovšetko.

Máte právnu otázku?

Položte nám otázku v našom bezplatnom online poradenstve.

Teraz môžete ľahko získať odpovede na právne otázky. Naša 15-ročná prax v mnohých oblastiach práva nám dáva výhodu, keď ide o poradenstvo pri výbere najlepšieho postupu. Nič nás neprekvapí. Klientom sme uľahčili prístup k spoľahlivým radám od právnikov, ktorí hovoria zrozumiteľným jazykom. Povedzte mi, čo vás trápi, a ja vám poradím.

Pozrite si našu databázu právnych otázok a odpovedí
Dobrý deň. Podľa ustanovení § 470 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka má dedič zodpovednosť za primerané náklady spojené s pohrebom zosnulého a za jeho dlhy, ktoré naň prešli jeho smrťou, do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. V prípade viacerých dedičov nesú spoločne náklady na pohreb a dlhy v pomere k ich dedičským podielom. Okrem toho existuje možnosť odmietnuť dedičstvo, čo sa môže urobiť ústnym alebo písomným vyhlásením u súdu do jedného mesiaca odo dňa, kedy bol dedič poučený o práve odmietnuť dedičstvo a jeho dôsledkoch. Dedičstvo je možné odmietnuť len ako celok a nie je možné túto voľbu zmeniť. Ak sa dedičstvo predĺži, dedičia sa môžu dohodnúť s veriteľmi, že im prenechajú dedičstvo na úhradu dlhov. Takáto dohoda musí byť schválená súdom a nemá proti sebe zákon alebo dobré mravy. V prípade, že nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, likvidácia dedičstva sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku. Dedičia nie sú zodpovední voči veriteľom, ktorí neoznámili svoje pohľadávky, aj keď ich na to súd vyzval na návrh dedičov, ak je cena dedičstva vyčerpaná uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov.
Dobrý deň, V prvom rade skutočnosť, že máte evidovaný trvalý pobyt v danom byte, je v tejto súvislosti úplne bezvýznamná. Z toho, že máte na určitom mieste prihlásený trvalý pobyt, nevyplývajú žiadne práva týkajúce sa užívania alebo vlastníctva daného bytu. V tomto prípade je kľúčové, či ste ako nájomca bytu súčasne aj členom bytového družstva. Podľa § 28 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení má totiž nárok na prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona len ten nájomca bytu, ktorý je súčasne aj členom družstva. Ak nie ste členom družstva, nemáte nájomca právny nárok na prevod bytu do vlastníctva a v takomto prípade by bol prevod bytu možný len v prípade, že by bytové družstvo bolo ochotné byt odpredať, na základe kúpnej zmluvy. Predaj bytu, ktorý je v spoluvlastníctve manželov

Na predaj spoločného bytu je nevyhnutný súhlas vášho bývalého manžela, predpokladáme, že
byť ste nadobudli za trvania manželstva a teda je súčasťou tzv. bezpodielového
spoluvlastníctva manželov (BSM). Z vašej otázky nie je jasné, či už bolo vykonané
vyrovnanie majetku od vášho rozvodu alebo nie a tiež koľko času uplynulo od právoplatnosti
rozhodnutia o rozvode.
Ak od rozvodu uplynulo viac ako tri roky, váš podiel na byte sa považuje za podielové
spoluvlastníctvo. V tomto prípade môžete uzavrieť kúpnu zmluvu, v ktorej prevediete váš
podiel na byt kupujúcemu. Táto zmluva musí byť písomná, pretože sa týka nehnuteľnosti, a
práva sa nadobúdajú až po zapísaní do katastra nehnuteľností. Súvisiace poplatky za
katastrálne konanie sa môžete dohodnúť s kupujúcim v zmluve.
Ak by ste potrebovali právnu pomoc pri vypracovaní zmluvy, odporúčam obrátiť sa na
advokáta.

Často kladené otázky

V Advokátskej kancelárii Ručkayová ponúkame komplexné právne služby prispôsobené vašim špecifickým potrebám. Či už potrebujete pomoc pri nárokoch na náhradu škody na zdraví, rodinnoprávnych záležitostiach, obchodných sporoch alebo pri iných právnych problémoch, náš skúsený tím sa snaží poskytovať účinné riešenia a individuálnu podporu na každom kroku.

Áno, dôvernosť je pre nás v Advokátskej kancelárii Ručkayová prvoradá. Dodržiavame prísne etické normy a profesionálne povinnosti, aby sme zabezpečili, že všetka komunikácia a informácie, ktoré nám boli poskytnuté, zostanú dôverné a chránené.

Naše služby sa začínajú úvodnou konzultáciou, počas ktorej posúdime vaše právne potreby a prediskutujeme možné stratégie. Následne s vami úzko spolupracujeme na vypracovaní individuálneho plánu činnosti a poskytujeme vám priebežné poradenstvo a zastupovanie pri spoločnom postupe v právnom procese.

Cena našich právnych služieb sa líši v závislosti od zložitosti veci, času a ďalších faktorov. Ponúkame transparentné ceny a našu štruktúru poplatkov s vami prediskutujeme počas úvodnej konzultácie, čím zabezpečíme, aby ste mali jasnú predstavu o súvisiacich nákladoch ešte pred tým, ako sa posuniete ďalej.

Zaviazali sme sa poskytovať vysokokvalitné právne zastupovanie všetkým klientom a zároveň si uvedomujeme, že je dôležité vracať peniaze našej komunite. V jednotlivých prípadoch môžeme zvážiť poskytnutie pro bono služieb jednotlivcom, ktorí preukážu finančnú núdzu a majú opodstatnené právne nároky.

Časový plán riešenia právneho problému sa môže značne líšiť v závislosti od povahy a zložitosti prípadu, ako aj od vonkajších faktorov, ako sú harmonogramy súdnych konaní a rokovaní. Snažíme sa prípady riešiť efektívne a zároveň zabezpečiť, aby boli vaše práva a záujmy počas celého procesu plne chránené.

Časový harmonogram riešenia právneho problému sa môže značne líšiť v závislosti od povahy a zložitosti prípadu, ako aj od vonkajších faktorov, ako sú harmonogramy súdnych konaní a rokovaní. Snažíme sa prípady riešiť efektívne a zároveň zabezpečiť, aby boli vaše práva a záujmy počas celého procesu plne chránené.

V advokátskej kancelárii Ručkayová si uvedomujeme dôležitosť pravidelnej komunikácie a transparentnosti. Budeme vás informovať o akomkoľvek vývoji vo vašom prípade, poskytovať vám aktuálne informácie o našom postupe a pohotovo odpovedať na akékoľvek vaše otázky alebo obavy, čím zabezpečíme, aby ste boli vždy plne informovaní a zapojení do právneho procesu.

Áno, chápeme, že poplatky za právne služby môžu byť pre mnohých klientov problémom, a preto ponúkame flexibilné možnosti platby vrátane platobných plánov, aby sme sa prispôsobili vašej finančnej situácii. Okrem toho môžeme v niektorých prípadoch zvážiť prijatie poplatkov za nepredvídané udalosti, keď sú naše poplatky závislé od výsledku vášho prípadu. Všetky dohody o poplatkoch s vami vopred prediskutujeme a pred pokračovaním sa uistíme, že vám podmienky vyhovujú.

Vyriešime aj váš prípad

Oslovte nás a začnime!

Navštívte nás na

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 811 02 Bratislava

Nové Mesto nad Váhom

Malinovského 1252/36 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom