+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Pracovné právo

Poskytujeme právnu pomoc vo všetkých aspektoch pracovného práva a sledujeme každú zmenu v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práva a neustále sa meniace pravidlá a predpisy. Našim cieľom je vždy poskytovať našim klientom právne poradenstvo, ktoré im pomáha zabezpečiť najlepšiu prax v oblasti zamestnania a stabilné stratégie riadenia pracovných síl, ako aj politiky zamestnanosti, ktoré zohľadňujú súčasné zákony.

V rámci pracovného práva sa zaoberáme aj programom pre prisťahovalectvo a víza, v rámci ktorého poskytuje rozsiahle poradenstvo a pomoc týkajúce sa požiadaviek v oblasti prisťahovalectva pre zamestnávanie zahraničných vedúcich pracovníkov, manažérov a zamestnancov vrátane pomoci pri získavaní príslušných povolení a víz, osobných akreditačných preukazov potrebných na preukazovanie pracovného postavenia pracovníka zaoberajúceho sa imigračnými záležitosťami.

Súčasťou právnej agendy, ktorú pravidelne poskytuje je aj podpora pri vypracovávaní pracovných zmlúv a zmlúv s vedúcimi pracovníkmi, ako aj ďalších zmlúv a dohôd potrebných na úpravu vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, transferov a mobility zamestnancov, pracovných poriadkov, príručiek pre zamestnancov a ďalších vnútorných predpisov, zásad a postupov odmeňovania zamestnancov (podieľanie sa na zisku, odmeny a ďalšie stimuly). Poskytujeme právnu pomoc aj vo všetkých záležitostiach prepúšťania, odstávok, znižovania počtu zamestnancov, zatvárania závodov a hromadného prepúšťania, pracovných sporov a súdnych konaní, odborových zväzov, štrajkov a kolektívneho vyjednávania, ochrany osobných údajov a súkromia, diskriminácie a obťažovania, programu prisťahovalectva a víz.