Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Informácia o spracúvaní osobných údajov tretích strán

Podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“), Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680 a Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi schváleného predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje: JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka zapísaná v SAK pod č. 4770, so sídlom Inovecká 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv a dotazy v rámci ochrany osobných údajov: gdpr@akr.sk

Účel spracúvania: Splnenie zákonných povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi ako advokátovi v rámci výkonu povolania – poskytovania právnych služieb

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Požiadavka spracúvania: Zákonná požiadavka spracúvania osobných údajov. Spracúvanie je nevyhnutne na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z výkonu advokácie a poskytovania právnych služieb. V prípade nemožnosti spracúvať osobné údaje, nie je možné poskytnutie právnej služby.

Príjemcovia/Kategória príjemcov: Orgány verejnej moci fyzické a právnické osoby, ktorým je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania – poskytovanie právnych služieb.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa s výnimkou prípadu, ak je prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nevyhnutný na splnenie účelu spracovania osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Doba uchovávania: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na adrese webového sídla prevádzkovateľa www.akr.sk