Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti so súčasnou situáciou kvôli ochoreniu COVID-19 schválila dňa 25.03.2020 zákon, ktorým dochádza k prerušeniu plynutia súkromnoprávnych lehôt v dôsledku ktorých by došlo k premlčaniu alebo zániku práva odo dňa 27.03.2020, neplynú až do 30.04.2020. Súkromnoprávne lehoty v dôsledku ktorých dochádza k premlčaniu alebo zániku práva, ktoré uplynuli po 12.03.2020 sa neskončia skôr ako 30 dní od 27.03.2020.

 

            Medzi súkromnoprávne lehoty, ktorých sa táto právna úprava týka sú zaradené premlčacie lehoty, t.j. lehoty po uplynutí ktorých zaniká možnosť vymáhať určité právo na súde a prekluzívnych lehoty, t.j. v lehoty po uplynutí ktorých zaniká právo, nielen možnosť vymáhať ho na súde, v zmysle Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných súkromnoprávnych predpisov. Pozastavenie plynutia lehôt sa netýka napríklad lehôt splatnosti, lehôt na plnenie a ani žiadnych iných lehôt. Pokiaľ má teda určitá osoba povinnosť niečo zaplatiť, niečo konať a podobne, má táto osoba povinnosť plniť v lehote, ktorá jej vyplýva zo zmluvy alebo zo zákona.

 

            Z uvedeného vyplývajú dve možné situácie. Prvou situáciou je, keď by mala lehota uplynúť medzi účinnosťou zákona, t.j. medzi dňom 27.03.2020 a 30.04.2020. V takomto prípade dochádza k zastaveniu plynutia lehoty, ktorej plynutie sa obnovuje až po 30.04.2020. Dĺžka samotnej lehoty bude predĺžená o čas jej zastavenia.

 

            Zastavenie plynutia lehôt netýka všetkých súkromnoprávnych premlčacích a prekluzívnych lehôt, ale len tých lehôt, ktoré by uplynuli v období medzi 27.03.2020 a 30.04.2020. Nedôjde tak automaticky k plošnému predĺženiu všetkých súkromnoprávnych premlčacích a prekluzívnych lehôt.

 

            Druhou situáciou je, keď lehota uplynula, resp. uplynie medzi 12.03.2020 a 27.03.2020. V takomto prípade sa má za to, že lehota uplynie až 30 dní po 27.03.2020.

            Predĺženie lehôt sa rovnako týka aj lehôt v civilnom konaní na súde, bez ohľadu na to, či sa jedná lehoty ktoré sú určené zákonom alebo súdom. Pokiaľ sa týka trestného konania, predĺženie lehôt sa týka len lehoty na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

 

            Osobitne dochádza k predĺženiu lehoty na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní.

 

            Zákonom sa ďalej taktiež ustanovuje, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu súdy vykonávajú pojednávania len v nevyhnutnom rozsahu a ochrana zdravia je dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania.

 

            Do 30.04.2020 sú taktiež zakázané dražby a výkon záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa 27.03.2020 do 30. apríla 2020 sú neúčinné.

            Zákonom sa taktiež zavádza možnosť pre kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva, t.j. napríklad obchodné spoločnosti a družstvá, v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

 

 

Advokátska kancelária JUDr. Adriany Ručkayovej

Vypracované ku dňu 27.03.2020