+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Naša advokátska kancelária je osobou oprávnenou plniť pre partnerov verejného sektora povinnosti voči Registru.

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a konečných užívateľoch výhod. Register je určený partnerom verejného sektora, ktorí prijímajú verejné zdroje.

Partner verejného sektora je oprávnený a povinný zapísať sa do registra. Úplný a pravdivý zápis údajov do registra je podmienkou prístupu k verejným zdrojom.