+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Ak v súčasnosti uvažujete nad predajom alebo kúpou motorového vozidla, je potrebné upozorniť na dve zásadné zmeny v evidencii vozidiel, ktoré od 1.1.2016 prináša novela zákona o cestnej premávke.

 

Prvou z nich je, skutočnosť, že pri zmene držiteľa (prepise) vozidla, už nestačí, aby bol osobne prítomný na orgáne Policajného zboru len pôvodný držiteľ motorového vozidla, teda predávajúci, ale aj jeho nový držiteľ, teda kupujúci. Obaja sú povinní mať pri sebe aj doklady totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

 

Ak nový držiteľ motorového vozidla nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru pri prepise motorového vozidla, pôvodný držiteľ motorového vozidla je povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

 

To znamená, že ten, kto vozidlo predáva, predloží na orgáne Policajného zboru písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, ktorá bude novým držiteľom motorového vozidla alebo kúpnu či darovaciu zmluvu s osvedčeným podpisom nového držiteľa motorového vozidla.

 

Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (rodič, prarodič, potomok, súrodenec,manžel alebo manželka žiadateľa) alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

 

Dokument s osvedčeným podpisom je možné v rámci elektronickej služby priložiť ako naskenovaný dokument alebo nový vlastník bude môcť plnomocenstvo zaslať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Ani v tomto prípade sa osvedčený podpis nebude vyžadovať, ak pôjde o prepis vozidla medzi blízkymi osobami.

 

Druhá podstatná zmena, na ktorú je potrebné upozorniť, spočíva v tom, že pôvodný vlastník vozidla pri odhlásení vozidla je povinný predložiť aj osvedčenie o evidencii vozidla časť I (plastová karta – malý techničák) ak bolo vydané, nielen osvedčenie o evidencii časť II (veľký techničák).

 

Pôvodné osvedčenie o evidencii časť I ostane na orgáne Policajného zboru, pričom do predloženého osvedčenia o evidencii časť II sa zapíšu údaje o novom vlastníkovi. S týmto osvedčením o evidencii časť II následne nový vlastník vozidla prihlási vozidlo na „svojom“ miestne príslušnom orgáne Policajného zboru. Pokiaľ sa pri zmene vlastníka nemení okres evidovania, tabuľky s evidenčným číslom na vozidle ostávajú a vydajú sa len nové doklady (osvedčenie o evidencii časť I a časť II). Pokiaľ sa pri zmene vlastníka mení aj okres evidovania, vozidlu sa pridelí evidenčné číslo, vydajú sa tabuľky s evidenčným číslom a nové doklady (osvedčenie o evidencii časť I a časť II).

 

Zo zákona vzniká povinnosť novému majiteľovi vozidlo prihlásiť do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho držby, ak nový vlastník prihlási vozidlo až po uplynutí 30 dňovej lehoty, tak okrem vyššie spomenutých náležitostí musí predložiť ešte aj odborný posudok o kontrole originality s výsledkom, ako „spôsobilé“ a to nie starší ako 15 dní.

 

Ak si nový vlastník neprihlási vozidlo na seba ani do 60 dní od odhlásenia vozidla predávajúcim, doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú evidovať ako odcudzené. Policajt bude oprávnený takéto doklady zadržať, čím budú noví držitelia motorového vozidla nútení splniť svoju zákonnú povinnosť a vozidlo prihlásiť.

 

Pri prihlasovaní vozidla, ktorého doklady sú evidované, ako odcudzené v dôsledku neprihlásenia vozidla do zákonnej 60 dňovej lehoty, no neboli zadržané (napríklad pri pri cestnej kontrole) sa pri prihlasovaní vozidla postupuje rovnako, ako keby lehota na prihlásenie nebola uplynula.

 

Avšak v prípade, ak uplynula 60 dňová zákonná lehota a po jej uplynutí boli zadržané doklady (tieto doklady budú evidované ako neplatné), tak sa postupuje taktiež, ako pri prihlasovaní vozidla, keď lehota na prihlásenie ešte neuplynula, no nepredkladá sa osvedčenie o evidencii časť I a časť II, nakoľko tieto boli policajtom zadržané.

 

Ak ste právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, treba brať do úvahy aj fakt, že pokiaľ si povinnosť prihlásiť vozidlo v zákonnej lehote nesplníte, tak vám hrozí pokuta za správny delikt až do výšky 3500€.

 

V prípade zmeny držiteľa (prepisu) vrámci toho istého okresu je potrebné príslušnému orgánu Policajného zboru predložiť:

 

  • na oddelenie PZ sa musí dostaviť pôvodný držiteľ (odhlásenie) a taktiež nový držiteľ – (prihlásenie) – obaja musia predložiť platný doklad totožnosti, v prípade, ak sa nedostavia osobne, je potrebné predložiť splnomocnenie, držiteľa alebo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, tento musí predložiť originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenskýho listu (pri odhlásení aj prihlásení)
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
  • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)

 

V prípade zmeny držiteľa (prepisu) mimo okresu, kde je vozidlo evidované, je potrebné príslušnému orgánu Policajného zboru predložiť je okrem iného povinný predložiť aj pôvodné tabuľky s evidenčným číslom.

 

Len pre komplexnosť uvádzame, že povinnosť predloženia písomného plnomocenstva neplatí, ak:

 

  1. je kupujúci vozidla  osobne prítomný na orgáne Policajného zboru
  2. sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (tj na rodiča, prarodiča,dieťa, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
  3. ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo cez príslušný portál so zaručeným elektornickým podpisom

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát