+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU), office@akr.sk (RU)

Zaručená konverzia

Účelom zaručenej konverzie v zmysle zákona o e-Governmente je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov, a to tak, aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný originálny dokument.

Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-Governmente.

 

Zaručená konverzia sa vykonáva ako konverzia:

   • dokumentu z elektronickej formy do listinnej formy

   • dokumentu z listinnej formy do elektronickej formy

   • elektronického dokumentu do elektronického dokumentu v inom formáte


  Všeobecnou charakteristikou dokumentov, ktoré možno konvertovať zaručenou konverziou je ich použiteľnosť na právne úkony, nakoľko práve zachovanie ich právnych účinkov je predmetom zaručenej konverzie. Pri listinných dokumentoch sa tak bude napríklad jednať o podpísané originály zmlúv, plnomocenstiev, potvrdení, opatrení, rozhodnutí, čestných prehlásení alebo iných dokumentov, ako aj súdne rozhodnutia, rozhodnutia správnych orgánov, rôzne potvrdenia a súhlasy štátnych orgánov. Pri elektronickej podobe sa bude jednať o dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo tie, pri ktorých je použiteľnosť na právne úkony zabezpečená iným spôsobom. Môže sa jednať napríklad o súdne rozhodnutia, rozhodnutia správnych orgánov, rozhodnutia vydané v daňovom konaní, prípadne sa môže jednať taktiež o potvrdenia, ktoré vydávajú napríklad daňové, colné úrady alebo iné štátne orgány. Nemožno konvertovať dokumenty, z ktorých podľa osobitného predpisu nemožno vytvoriť osvedčenú kópiu a dokumenty, ktorých jedinečnosť nie je možné konverziou nahradiť – takými sú napríklad občiansky preukaz, pas, žreb, cenné papiere atď.

  Zaručená konverzia tak môže slúžiť nielen ako prostriedok na prevedenie rôznych listinných dokumentov, ktoré majú slúžiť ako podanie na orgán verejnej moci, prípadne príloha k tomuto podaniu, z listinnej do elektronickej podoby – napr. pri podaniach cez www.slovensko.sk, ale môže taktiež slúžiť na konvertovanie elektronicky doručených súdnych rozhodnutí, rozhodnutí správnych orgánov, rôznych potvrdení, osvedčení a súhlasov vydaných štátnymi orgánmi alebo orgánmi obcí, miest a vyšších územných celkov do podoby listinnej, pričom zaručene konvertované rozhodnutie, potvrdenie alebo osvedčenie má rovnakú platnosť a právne účinky ako elektronické rozhodnutie, potvrdenie či osvedčenie doručené do elektronickej schránky, prípadne rozhodnutie, ktoré bolo samotným orgánom vydané v listinnej podobe. Tento fakt je podstatný aj vzhľadom na to, že osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk sa doručujú dokumenty takmer výhradne v elektronickej forme.


  Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-Governmente:

    • orgán verejnej moci

    • advokát

    • notár

    • poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta

    • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny


   Vypracované JUDr. Adriana Ručkayová, ku dňu 01.03.2018