+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Novelou č. 320/2019 Z. z. sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci v znení neskorších právnych predpisov, ktorý okrem iného  vymedzuje, čo sa rozumie pod pojmom nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca, ich kontrolu a sankcie za porušenie a práve novela upravuje a mení legálnu definíciu, teda vymedzenie pojmu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

 

Nelegálnou prácou od prvého januára 2020 nebude práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

 

Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

V praxi to znamená, že zamestnávateľ môže formou závislej práce zamestnať rodinného príslušníka aj bez uzatvorenia riadneho pracovnoprávneho vzťahu, čiže bez podpísania pracovnej zmluvy alebo dohody, ak je týmto zamestnávateľom fyzická osoba – živnostník, to platí do konca roku 2019, pričom od 01. januára 2020 sa táto výnimka rozšírila aj na jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným za predpokladu, že jediným spoločníkom je fyzická osoba.

 

Výnimku je možné uplatniť bez ohľadu na počet zamestnancov v príslušnej spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u živnostníka za predpokladu, že sa bude samozrejme jednať o rodinného príslušníka.

 Novela zákona o nelegálnej práci nadobudne účinnosť 01.01.2020.

 

 

***

Vypracovala Advokátska kancelária JUDr. Ručkayovej k 01. 11. 2019