+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní o doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 01. februára 2017, zavádza do slovenského právneho poriadku elektronické konanie o vydaní platobného rozkazu. Tento druh konania predstavuje alternatívu k existujúcemu konaniu o vydanie platobného rozkazu v papierovej forme podľa ustanovení Civilného sporového poriadku. V prípade zákona o upomínacom konaní, a teda podávania návrhov na vydanie platobného rozkazu v elektronickej forme, ide o celkové skrátenie jednotlivých štádií konania na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.

 

Ako sme teda v úvode načrtli, tzv. elektronické konanie, v ktorom sa podľa zákona o upomínacom konaní rozhoduje o vydaní platobného rozkazu, vytvára elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v osobitných ustanoveniach Civilného sporového poriadku.

 

Zákon upravuje aj príslušnosť súdu, pričom na toto konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica a upomínacie konanie sa začne podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu.

 

Podávanie návrhov v elektronickej forme sa bude vykonávať prostredníctvom štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Formuláre majú štruktúrovanú podobu, ktorá by mala umožniť ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, pričom podľa informácií z Ministerstva spravodlivosti SR by štandardizované formuláre mali dať zjednodušený návod na podania tak žalobcu, ako i žalovaného celým konaním.

 

Dôležité je uviesť, že v prípade podania návrhu na vydanie platobného rozkazu v elektronickej forme podľa zákona o upomínacom konaní všetky písomnosti a rozhodnutia sa budú elektronickými prostriedkami doručovať ako elektronický úradný dokument podľa osobitného zákona. Zákon o upomínacom konaní zavádza elektronické podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu do elektronickej schránky súdu a elektronickú komunikáciu so žalobcom.

 

Zaujímavosťou je, že zákon o upomínacom konaní umožňuje žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, aby za taxatívne uvedených podmienok mohol priznaný nárok uhradiť žalobcovi v mesačných splátkach, avšak s tou podmienkou, že ak žalovaný neuhradí čo i len jednu splátku včas, príde o výhodu splátkového kalendára. O takéto povolenie úhrady dlžnej sumy v splátkach na splátky môže žalovaný požiadať v lehote na podanie odporu. Ak súd žiadosti vyhovie, určí výšku a podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku. Uznesenie, ktorým sa žiadosti vyhovelo, nemusí obsahovať odôvodnenie. Zákon stanovuje taxatívne náležitosti prípustnosti takejto žiadosti o povolenie úhrady dlžnej sumy v splátkach.

 

V konaniach o upomínacom konaní koná a rozhoduje vyšší súdny úradník. Proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka je v prípadoch upravených návrhom zákona prípustná sťažnosť, o ktorej koná a rozhoduje sudca.

 

V prípade, ak platobný rozkaz napriek vykonanému šetreniu nebude možné žalovanému doručiť, súd žalobcu vyzve, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára navrhol pokračovanie konania vo veci samej na súde príslušnom podľa predpisov o civilnom sporovom konaní, a ak to bude potrebné, aby doplnil návrh a zaplatil súdny poplatok za návrh na pokračovanie konania vo veci samej.

 

V prípade, ak by žalobca v zákonom stanovenej lehote nepodal návrh na pokračovanie konania vo veci samej alebo nezaplatil súdny poplatok, platobný rozkaz sa márnym uplynutím tejto lehoty zrušuje a konanie sa zastaví. O náhrade trov sa v takom prípade v konaní nerozhoduje. Ak platobný rozkaz nebol doručený len niektorým zo žalovaných, tento následok sa uplatní len vo vzťahu k nim.

 

V prípade, ak sa takýto platobný rozkaz doručí a je podaný včas odpor, ktorý súd neodmietol, odošle ho súd žalobcovi do 5 pracovných dní od jeho podania a vyzve žalobcu, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy na predpísanom elektronickom formulári navrhol pokračovanie v konaí vo veci samej na súde príslušnom podľa predpisov o civilnom sporovom konaní, doplnil návrh o náležitosti žaloby podľa Civilného sporového poriadku a vyjadril sa k podanému odporu, zaplatil súdny poplatok za návrh na pokračovanie konania vo veci samej.

 

Zaujímavá je tiež úprava súdnych poplatkov v upomínacom konnaí. Súdny poplatok splatný podaním návrhu by mal byť vo výške 50 % zo štandardnej sadzby poplatku.

 

Text bol vypracovaný podľa stavu legislatívy ku dňu 01.02. 2017.

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát