+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Dňa 01.01.2020 vstúpi do účinnosti Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Zákon upravuje postup pri skončení niektorých exekúcií a osobitosti pri opätovnom návrhu na vykonanie exekúcie.

 

Starou exekúciou sa na účely zákona rozumie exekúcia začatá pred 01.04.2017, vedená podľa predpisov účinných do 31.03.2017.

Stará exekúcia sa zastavuje zo zákona, ak:

 • uplynula rozhodná doba, ktoré je 5 rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie exekútorovi, bez ohľadu na následnú zmenu exekútora. Ak v rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu celého vymáhaného nároku, platí, že sa nezistil majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov starej exekúcie. Uplynutím rozhodnej doby sa exekúcia nezastavuje, ak sa jedná o:
  • vymoženie pohľadávky na výživnom,
  • uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
  • vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,
  • vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
  • vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže,
  • starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,
  • starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
 • Oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty.
 • Zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený.
 • Dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva zo Zákona o konkurze a reštrukturalizácii; na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie.

            Ak sa stará exekúcia zastavila, exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej exekúcie.

            Ak súd ku dňu, keď sa má stará exekúcia podľa zákona zastaviť rozhoduje o odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie povolí, odklad starej exekúcie je povolený alebo je stará exekúcia odložená, rozhodná doba sa predlžuje o 12 mesiacov odo dňa uplynutia doby, na ktorú je stará exekúcia odložená.

            Rozhodná doba tiež neuplynie skôr ako 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu, ak súd ku dňu, keď sa má stará exekúcia zastaviť, rozhoduje o

 1. námietkach proti starej exekúcii,
 2. zastavení starej exekúcie,
 3. odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie nepovolí,
 4. vylúčení veci zo starej exekúcie,
 5. návrhu na pripustenie zmeny účastníka exekučného konania na strane povinného a zmenu účastníka exekučného konania povolí,
 6. schválení príklepu licitátora,
 7. schválení rozvrhu výťažku.

            Trovy starej exekúcie exekútora pozostávajú z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal, a paušálnych trov vo výške 35 eur. Paušálne trovy znáša oprávnený.

 

            Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, môže oprávnený podať do 30 dní od jeho doručenia u exekútora námietky. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné.

 

            Exekučné konanie sa končí právoplatnosťou uznesenia súdu o zamietnutí námietok alebo uznesenia súdu, ktorým sa námietky odmietli. Ak námietky neboli podané, exekučné konanie sa končí doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu. Ukončením exekučného konania sa považuje poverenie na vykonanie exekúcie za vrátené.

 

            Ak oprávnený po zastavení starej exekúcie podá opätovne návrh na vykonanie exekúcie, k návrhu na vykonanie exekúcie musí pripojiť aj upovedomenie o zastavení starej exekúcie alebo uznesenie súdu, ktorým určil, že došlo k zastaveniu starej exekúcie.

 

            Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok; to platí rovnako, ak osobitný predpis umožňuje nariadiť výkon rozhodnutia do určitej doby.

 

 

Spracované k 10.08.2019

Advokátska kancelária, JUDr. Adriana Ručkayová