+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Úvodom si povedzme, čo vlastne je Register partnerov verejného sektora (ďalej v texte len „RPVS“) je to informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Register bol zriadený s cieľom zvýšiť transparentnosť právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor tým, že odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry.

 

Register parterov verejného sektora (ďalej v texte len „RPVS“) prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, a osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS.

 

Je dôležité povedať, že už aj zaregistrované osoby v registri Úradu pre verejné obstarávanie majú povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod. Nesplnenie tejto povinnosti v určenej lehote bude mať za následok automatický výmaz z RPVS, čo súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.

 

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.

 

Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne, atď.

 

Zákon pomerne široko definuje okruh právnych vzťahov, avšak pre vyriešenie či konkrétny subjekt má povinnosť zapísať sa do RPVS, je potrebné posúdiť, či sú splnené nasledovné podmienky:

  1. Subjekt spĺňa niektorú z definícií partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona, teda je prijímateľom plnení z verejných zdrojov  – či už vo forme finančných prostriedkov, alebo majetku; uzatvára s verejným obstarávateľom zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní; nadobúda pohľadávku od štátu a pod.
  2. Plnenia prijíma na základe zmluvy či iného právneho úkonu Plnenia prekračujú zákonom ustanovené limity.
  3. Nie je vylúčený z pôsobnosti zákona.
  4. Je dôležité uviesť, že za partnera verejného sektora sa považujú tiež držitelia tzv. verejných licencií. V súčasnosti ide o zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, držiteľov banského oprávnenia, zhotoviteľa geologických prác, osobu poverenú správcom výberu mýta, osobu poverenú správcom výberu úhrady diaľničnej známky. Tieto subjekty sa zapisujú do registra bez ohľadu na splnenie podmienok uvedených v bode 2-4, s výnimkou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vzhľadom na § 2 ods. 2 zákona musia pre zápis spĺňať tiež podmienku naplnenia finančných limitov.

 

Dôležité je povedať, že Partner verejného sektora sa nemôže do RPVS zapísať sám. Zápis sa realizuje cez tzv. oprávnenú osobu, ktorou je v zmysle zákona advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR.

 

Partner verejného sektora je povinný s oprávnenou osobou uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS. Len oprávnená osoba môže vykonať nielen prvozápis, ale aj ďalšie registrácie zmien či výmazu zapísaných údajov.

 

RPVS sa vedie výhradne v elektronickej podobe a táto je právne záväzná, to znamená, že všetky zverejnené údaje v tomto registri sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať, t.j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám. Registrujúcim orgánom (orgán vykonávajúci zápisy, zmeny a výmazy údajov) je Okresný súd Žilina.

 

Pre splnenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa v prechodnom období, ako aj pre nové zápisy, zmeny a výmazy použite elektronické služby RPVS.

 

Záverom uvádzame, že do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj tie osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora, ide o tzv. dobrovoľnú registráciu. Platformu rozkrývania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora môžu využívať aj iné subjekty ako partneri verejného sektora, napríklad obchodní partneri pre svoje B2B obchodné vzťahy a pod.

 

Problematika Registra partnerov verejného sektora je regulovaná niekoľkými predpismi, a to predovšetkým zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MSSR č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora,podstatný je taktiež zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektoých zákonov, ktorý obsahuje niektoré podstatné definície potrebné vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora.

 

Text bol vypracovaný podľa stavu legislatívy ku dňu 07.06. 2017.

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát