Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Novela Zákonník práce a zákona č. 595/2003 Z. z. ako aj ďalších zákonov, ktorými sa upravujú služobné a iné obdobné pomery štátnych zamestnancov, policajtov ako aj iných členov ozbrojených zložiek a záchranných zborov zavádza nový príspevok, ktorý môže poskytnúť zamestnávateľ zamestnancovi, na športovú činnosť dieťaťa za splnenia ustanovených podmienok.

 

Poskytovanie príspevku na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca nie je povinné pre žiadneho zamestnávateľaPríspevok nie je možné poskytnúť formou poukazu, ako je to pri príspevku na rekreáciu, ale len formou príspevku po splnení predpísaných požiadaviek zo strany zamestnanca.

 

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi od roku 2020, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok, a to v úhrne na všetky deti zamestnanca.

 

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

 

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa vydania takéhoto dokladu na to oprávnenou osobou. 

 

Oprávnenými výdavkami v tejto súvislosti sú len preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby. Za Oprávnenú osobu sa považuje výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe (v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov), ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa .

 

Je dôležité uviesť, že zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať len raz o príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca, ak je dieťa je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii minimálne počas šiestich mesiacov, pred podaním žiadosti o tento druh príspevku. Rovnako je dôležité uviesť, že zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len jedného zamestnávateľa.

 

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné uviesť, kto sa považuje ešte za dieťa, na ktoré je možné žiadať príspevok na športovú činnosť, ide teda o:

 

  • vlastné dieťa zamestnanca,
  • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
  • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti,

 

Dieťa musí mať trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca možno žiadať na dieťa, ktoré dovŕšilo osemnásty rok veku v kalendárnom roku, za ktorý si zamestnanec požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, teda v kalendárnom roku, v ktorom dieťa dosiahne 18 rokov môže zamestnanec zamestnávateľa požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa až do konca tohto kalendárneho roka, nielen do dňa dovŕšenia veku dieťaťa 18 rokov.

 

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa pre štátnych zamestnancov, zamestnancov inom obdobnom pomere, policajtov a iných príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov platí za rovnakých podmienok ako pre iných zamestnancov a to v súlade s ustanoveniami Zákonníku práce.

 

Tento príspevok na športovú činnosť je oslobodený od dane z príjmov a je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

 

Príspevok na športovú činnosť si ako daňový výdavok môže uplatniť aj SZČO, ak vykonáva činnosť najmenej 24 mesiacov a príspevok nedostala od svojho zamestnávateľa v prípade, ak by sa jednalo o súbeh zamestnania a výkonu činnosti SZČO popri zamestnaní.

Novela Zákonníku práce nadobúda účinnosť od 01. januára 2020.

 

 

***

Vypracovala Advokátska kancelária JUDr. Ručkayovej, k 01. 11. 2019