+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Dňa 23.10.2018 bola schválená novela Zákonníka práce, s účinnosťou od 01.01.2019, na základe ktorej sa doplnilo nové ustanovenie § 152a Rekreácia zamestnancov.

Podľa tohto ustanovenia je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancovpovinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite minimálne 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

Pričom počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Výška príspevku na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

Pri zamestnancoch, ktorých pracovný úväzok je dohodnutý na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

 

Dôležité je uviesť, že splnenie podmienok pre poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom tzv. rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu.

Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu, je výška poplatku za sprostredkovanie služieb maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

 

Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  1. služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  2. b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  3. c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  4. d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

 

Ďalej za oprávnené výdavky je možné považovať aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

 

Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu zamestnanec, pre uplatnenie nároku, musí zamestnávateľovi preukázať oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, pričom súčasťou týchto dokladov musí byť aj označenie zamestnanca, ktorý si náhradu uplatňuje.

 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

 

Rekreačným poukazom sa rozumie aj osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa zákona o platobných službách v platnom znení. Teda rekreačným poukazom môže byť aj Platobná karta, ktorá sa však bude dať použiť len u tých Poskytovateľov služieb (hotelov, ubytovacích zariadení), ktoré budú mať s vydavateľom rekreačných poukazov zmluvný vzťah. Pre porovnanie môžeme takéto karty prirovnať k tzv. stravným kartám, ktoré taktiež zo začiatku zavedenia boli použiteľné len v niektorých stravovacích zariadeniach.

 

Nakoniec dodávame, že Rekreačný poukaz bude možné využiť výlučne v Slovenskej republike, u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom.

Spracované k 30 .11 .2018

 

JUDr. Adriana Ručkayová