Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Sú prázdniny, ktoré si mládež plánuje riadne užiť. Pozor na to, tínedžeri, aby ste sa pri tom nedopustili priestupku! Čo vlastne je priestupok?

 

Zákon o priestupkoch, presne zákon č. 372/1990 Zb. bol prijatý 28.8.1990. Podľa zákona je priestupkom zavinené konanie, ktoré porušuje, alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo iných zákonov, pokiaľ nejde o iný správny delikt, postihnuteľný podľa iných osobitných právnych predpisoch, alebo ak ide o trestný čin (§ 2 ods. 1). Zákonodarca tiež vymedzuje, čo nie je priestupkom. Nie je ním také konanie, ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chráneného zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ako hrozil a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácií odstrániť inak.

 

Zodpovednosť za priestupok

 

Za priestupok je zodpovedný ten, kto dovŕšil vek 15 rokov, je duševne zdravý a netrpí duševnou poruchou. Iné je, keď sa osoba vlastným pričinením privedie do stavu nepríčetnosti, napr. požitím alkoholických nápojov či užitím návykovej látky. Tým sa tejto zodpovednosti nezbavuje.

 

V SR je teda zákonom stanovená hranica priestupkovej zodpovednosti na 15 rokov. Pri porovnaní s právnou úpravou trestnoprávnej zodpovednosti podľa Trestného zákona chceme poukázať na fakt, že napr. za drobné krádeže, úmyselné poškodzovanie majetku či rušenie nočného pokoja deťom mladším ako 15 rokov nič nehrozí. Maloletí a mladiství delikventi za spáchané priestupky totiž nenesú nijakú zodpovednosť, na rozdiel od 14 – ročných detí, ktoré sú už trestne zodpovedné, za priestupok u nás môžu pykať v končenom dôsledku až po dovŕšení 15 rokov. V posledných rokoch priestupkovosť maloletých a mladistvých narastá. Zástancovia zníženia vekovej hranice poukazujú aj na skutočnosť, že za maloletých priestupcov do 13 rokov nepreberajú zodpovednosť ani ich vlastní rodičia, pričom v niektorých prípadoch práve oni navádzajú deti na páchanie takejto činnosti. V súvislosti s danou problematikou sa do parlamentu dostal návrh novely zákona o priestupkoch, ktorou sa chcelo docieliť najmä zníženie vekovej hranice priestupkovej zodpovednosti na 14 rokov a zodpovednosť rodičov maloletých páchateľov za spáchanie priestupkov.

 

Cieľom návrhu novely zákona o priestupkoch bolo zmierniť súčasný stav akejsi osobitnej priestupkovej imunity určitej neprispôsobivej časti obyvateľstva, ktorá vďaka súčasnej právnej úpravy má širokú možnosť vyhnúť sa sankciám za spáchané priestupky. V prvom rade novela navrhuje, aby sa súčasná hranica, kedy vzniká páchateľovi priestupková zodpovednosť, znížila z veku 15 na 14 rokov, rovnako ako je to v prípade trestnoprávnej zodpovednosti. V praxi totiž nie sú zriedkavé prípady, práve naopak, keď sa protiprávneho konania dopustí osoba, voči ktorej z dôvodu nízkeho veku nie je možné vyvodiť priestupkovú zodpovednosť (osoba do 15 rokov). Znížením tejto vekovej hranice priestupkovej zodpovednosti sa výrazne zúži skupina nepostihnuteľných maloletých priestupcov. Návrh zákona upravuje okrem toho aj zodpovednosť maloletých páchateľov za spáchanie priestupkov tak, aby túto zodpovednosť za maloleté dieťa prebral rodič alebo iný jeho zákonný zástupca. Opatrenie má riešiť aj prípady, kedy často maloleté, priestupkovo nezodpovedné deti, páchajú priestupky na popud rodičov či iných členov rodiny s vedomím, že tieto priestupky nebudú postihnuté. Výrazný pomer priestupkov páchaných maloletými potvrdzujú aj štatistiky vedené v jednotlivých regiónoch, pričom tento pomer nebezpečne rastie v prospech maloletých páchateľov.

 

Aj keď tento návrh novely zákona o priestupkoch nebol úspešný, efektívnym nástrojom podľa platnej právnej úpravy je výkon rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok, v rámci ktorého je možné siahnuť na sociálne dávky poskytované štátom. V prípade, ak nie je možné rozhodnutie o uložení pokuty vykonať zrážkami zo mzdy, možno ho vykonať zrážkami z dávky sociálneho poistenia, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodičovského príspevku. Vzhľadom na to, že nemožno postihnúť páchateľov priestupkov mladších ako 15 rokov, ustanovenie § 88 aa zákona o priestupkoch sa priamo dotýka ich rodičov, ktorí poberajú sociálne dávky podľa osobitných predpisov v snahe eliminovať mieru páchania priestupkov maloletými osobami. Toto ustanovenie okrem represívnej funkcie plní aj výchovný účel a takýto výkon rozhodnutia je možný iba v prípade uloženia pokuty za spáchanie priestupkov, akými sú ohrozenie výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa podľa osobitného predpisu, ako aj priestupky na úseku zdravotníctva (§ 29), podľa §30 ods. 1 písm. e) ten, kto úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj, alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako 18 rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), priestupky proti majetku (§ 50), ako aj priestupky podľa § 47 zákona o priestupkoch. Táto právna úprava sa vzťahuje na priestupky spáchané po 1. 1. 2014.

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát