+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU), office@akr.sk (RU)

Povinnosť nahlásiť druhú kategóriu zamestnancov

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, účinnej od 01.06.2018 má každý zamestnávateľ povinnosť nahlásiť Úradu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Povinnosť musí zamestnávateľ v zmysle zákona splniť do 15. januára príslušného kalendárneho roka, pričom sa nahlasuje stav k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Tento rok je lehota na nahlásenie predĺžená do 28. februára. Stav zamestnancov nahlasuje zamestnávateľ elektronicky, pričom je povinný ho oznámiť aj zástupcom zamestnancov, ak u neho pôsobia.

 

  Za zamestnanca sa na tieto účely považujú aj osoby pracujúce na základe pracovnej zmluvy, ale aj osoby vykonávajúce prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Nahlásiť je nevyhnutné aj študentov vysokej školy a žiakov strednej školy, ktorí u zamestnávateľa vykonávajú praktickú výučbu. Za zamestnancov sa nepovažujú len živnostníci, s ktorými zamestnávateľ spolupracuje.

 

          Zamestnávateľ nahlasuje Úradu verejného zdravotníctva údaje v rozsahu:

  • názov pracoviska,
  • názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,
  • počet zamestnancov pracoviska.

            

Do druhej kategórie patria práce, pri ktorých nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale vzhľadom na pôsobiace faktory sa nedá vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu. Patria sem práce, pri ktorých nepriaznivé faktory síce sú namerané, avšak neprekračujú limity, ktoré by vyžadovali zaradenie do vyššej kategórie.

 

            Kritériá pre zaradenie zamestnancov do jednotlivých kategórií upravuje jednak zákon č. 355/2007 Z. z. o o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pričom podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

 

           Medzi nepriaznivé faktory patrí hluk, vibrácie, elektromagnetické pole, ultrafialové pole, infračervené žiarenie, lasery, ionizujúce žiarenie, zvýšený tlak vzduchu, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, záťaž teplom, záťaž chladom, fyzická záťaž a psychická pracovná záťaž.

 

            Zaradenie prác do jednotlivých kategórií pre zamestnávateľa vykonáva pracovná zdravotná služba. Ak zamestnávateľ zamestnáva verejného zdravotníka, alebo lekára so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, zaradenie prác do kategórií môže pre zamestnávateľa urobiť aj tento zdravotník, resp. lekár.           

 

            Zaradenie do určitej kategórie nie je naviazané na názov určitého pracovného miesta, na ktoré je zamestnanec zaradený, ale odvíja sa od faktorov, ktoré na zamestnanca vplývajú pri výkone práce na tomto pracovnom mieste. Ak je zamestnanec pracuje napríklad na pozícii administratívneho pracovníka, ale vzhľadom na situovanie priestorov zamestnávateľa je vystavený nadmernému hluku z výrobne, bude zaradený v závislosti od úrovne hluku minimálne do druhej kategórie. Pri niektorých nepriaznivých faktoroch, bude zaradenie do kategórie závisieť aj od dĺžka vystavenia zamestnanca tomuto nepriaznivému faktoru. Pri už spomínanom hluku bude napríklad rozhodovať, či má zamestnanec ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín, resp. denný pracovný čas 8 hodín, alebo nie a taktiež ako dlho počas pracovného času je nepriaznivému faktoru zamestnanec vystavený. Taktiež záleží na tom, či je zamestnanec nepriaznivému faktoru vystavený počas celého roka, alebo len v určitom období.

 

 

Advokátska kancelária JUDr. Adriany Ručkayovej

Vypracované k 30.04.2020