+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Dňa 15. 03.2018 vstúpila do účinnosti novela Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Touto novelou bola zavedená nová povinnosť pre právnické osoby, ktorá nie sú subjektom verejnej správy a účelovými združeniami majetku bez právnej subjektivity, identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať údaje o konečnom užívateľovi výhod a údaje, ktoré zakladajú postavenie a ktorými sa preukazuje postavenie končeného užívateľa výhod. Táto povinnosť neplatí ak tieto údaje sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

       

Konečným užívateľom výhod právnickej osoby sa rozumie fyzická osoba, ktorá túto právnickú osobu skutočne ovláda alebo fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod. V prípade teda, ak napríklad spoločnosť s ručeným obmedzením má jediného spoločníka, ktorým je iná spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá má jediného spoločníka fyzickú osobu, tak konečným užívateľom výhod prvej spoločnosti s ručením obmedzeným bude jediný spoločník druhej spoločnosti s ručením obmedzeným. Za konečného užívateľa výhod pri právnickej osobe, ktorá nie je združením majetku a ani nie je emitentom cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu možno považovať napríklad osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach v právnickej osobe minimálne 25 %, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti právnickej osoby minimálne vo výške 25% alebo má právo vymenovať alebo inak ustanoviť štatutárny, riadiaci alebo dozorný orgán v právnickej osobe. V prípade, ak nemožno určiť konečného užívateľa výhod na základe kritérií uvedených v zákone, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu právnickej osoby. Taktiež, ak samotná fyzická osoba nespĺňa zákonom určené kritéria pre konečného užívateľa výhod samostatne, ale spĺňa ich spoločne s osobou, ktorá s ňou koná v zhode, za konečného užívateľa výhod sa považuje aj táto osoba.

 

Za osoby, ktoré spĺňajú zákonnú definíciu právnických osôb, ktoré majú povinnosť viesť údaje o konečnom užívateľovi výhod možno vo všeobecnosti považovať všetky obchodné spoločnosti, občianske združenia alebo neziskové organizácie disponujúce právnou subjektivitou. Zákon od tejto povinnosti oslobodzuje len právnické osoby, ktoré sú subjektmi verejnej správy, a teda napríklad obce, právnické osoby, ktoré sú účelovými združeniami majetku bez právnej subjektivity, a osoby pri ktorých sú požadované údaje o konečnom užívateľovi výhod uvedené vo verifikačnom dokumente v rámci registra partnerov verejného sektora.

 

Údaje o konečnom užívateľovi výhod je právnická osoba povinná uchovávať po dobu, po ktorú je tá ktorá fyzická osoba konečným užívateľom výhod a päť rokov po zániku postavenia fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod. V prípade, ak sú údaje o konečnom užívateľovi výhod tej ktorej právnickej osoby súčasťou obchodného alebo iného registra, je táto právnická osoba povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska, súdu, finančnej polície, orgánu činného v trestnom konaní jej tieto údaje o konečnom užívateľovi výhod poskytnúť.

 

Vypracované k 01. 05. 2018