+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU), office@akr.sk (RU)

Povinná evidencia konečných užívateľoch výhod (KUV) v Obchodnom registri

Dňa 01.11.2018 vstúpila do účinnosti novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorou bol zároveň novelizovaný zákon o obchodnom registri. Na základe tejto novely vznikla obchodným spoločnostiam a družstvám povinnosť v lehote do 31.12.2019 zapísať do Obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Táto povinnosť sa nevzťahuje na právnické osoby, ktoré sú subjektmi verejnej správy a právnické osoby, ktoré sú emitentmi cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, t. j. napríklad akciové spoločnosti, ktorých akcie sú obchodované na burze.

 

Údaje o konečnom užívateľovi výhod budú zapísané v neverejnej časti Obchodného registra, a teda ich nebude možné vyčítať z výpisu z Obchodného registra, a to či už získaného na internete, na súde, pošte či u notára. Prístup k údajom o konečnom užívateľovi výhod budú mať výhradne určené štátne orgány a povinná osoba v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorou je napríklad banka, určená finančná inštitúcia, advokát alebo notár. Povinná osoba bude pristupovať k údajom o konečných užívateľov výhod, zapísaných v obchodnom registri, za účelom plnenia povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

 

Za konečného užívateľa výhod je v zásade vo všeobecnosti nutné považovať osobu, ktorá skutočne riadi právnickú osobu alebo má nárok na zisk z podnikateľskej činnosti právnickej osoby. Konkrétne je konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá:

 

  • má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základom imaní právnickej osoby, najmenej vo výške 25 %,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • má právo na zisk z podnikania právnickej osoby najmenej vo výške 25%
  • ovláda právnickú osobu akýmkoľvek iným spôsobom.

 

V prípade, ak žiadna osoba nespĺňa uvedené definície konečného užívateľa výhod, tak sa za konečných užívateľom výhod považujú členovia vrcholového manažmentu právnickej osoby. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

 

V prípade, ak existuje viacero osôb, ktoré samé osebe nespĺňajú jednu z vyššie uvedených definícií konečného užívateľa výhod, avšak konajú v zhode a spoločne už napĺňajú aspoň jednu z definícií konečného užívateľa výhod, tak za konečného užívateľa výhod je nutné považovať aj takéto osoby.

 

Do Obchodného registra sa zapisujú údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

 

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra sa vykonáva pri už existujúcich obchodných spoločnostiach alebo družstvách pomocou osobitného formulára zverejneného na stránke Ministerstva spravodlivosti. V tomto prípade zápis nepodlieha žiadnemu poplatku. V prípade, ak sa navrhuje do Obchodného registra zapísať novozaložená obchodná spoločnosť alebo družstvo, údaje o konečnom užívateľovi výhod je nutné vyplniť do formulára návrhu na zápis obchodnej spoločnosti alebo družstva do Obchodného registra, inak súd zápis obchodnej spoločnosti alebo družstva do Obchodného registra nevykoná. Povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra sa nevzťahuje na organizačné zložky podnikov.

 

Za nesplnenie povinnosti zapísať údaje o konečných užívateľoch výhod do Obchodného registra v lehote do 31.12.2019 môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej za túto právnickú osobu konať, uložená pokuta až do výšky 3 310 Eur.

 

Záverom uvádzame, že zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do Obchodného registra nenahrádza zápis obchodnej spoločnosti alebo družstva do Registra partnerov verejného sektora.

 

 

Vypracované k 01. 12. 2018