+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU), office@akr.sk (RU)

OSOBNÝ BANKROT – nová právna úprava

Nová úprava tzv. osobného bankrotu má dať šancu rýchlejšie splatiť svoje dlhy a bez obáv sa zamestnať na plnohodnotný pracovný úväzok.

 

Kým doteraz musel dlžník preukazovať majetok v minimálnej výške 1 660,-€ a vopred zaplatiť takzvaný preddavok vo výške 664,- €.

 

Po 01. marci 2017 by mal ten, kto plánuje vyhlásiť osobný bankrot, uhradiť len preddavok v sume okolo 500 eur, pričom je možné, aby tento poplatok za osoby v hmotnej núdzi pomohol štát.

 

Nová právna úprava dáva dlžníkom 2 možnosti, a to buď konkurz, alebo splátkový kalendár.

 

Celkovo proces tzv. osobného bankrotu sa skráti, nakoľko k vymazaniu starých dlhov dôjde totiž v takomto prípade hneď pri vyhlásení konkurzu a výmaz zostane účinný aj vtedy, ak sa následne nebude speňažovať majetok, prípadne ak konkurz nebude dokončený preto, že majetok nestačí vykryť náklady s ním spojené.

 

Druhá možnosť a to stanovenie splátkového kalendáru by zase mohlo vyhovovať dlžníkom s určitými príjmami aj majetkom, teda ich majetok sa nebude celkovo speňažovať, pristúpi sa len k speňaženiu jeho časti a dlžník bude súdom zaviazaný v pravidelných splátkach hradiť sumu určenú súdom počas súdom určeného obdobia, pričom toto obdobie by nemalo presiahnuť obdobie 3 rokov.

 

Cieľom však zostáva, aby po absolvaní či už jednej alebo druhej možnosti zostal dlžník bez dlhov.

 

Ďalšou novinkou je, že osobný bankrot bude možné vyhlásiť len raz za desať rokov.

 

Osobám v hmotnej núdzi budú pri vyhlásení osobného bankrotu pomáhať Centrám právnej pomoci.

 

Samozrejme zákon myslel aj na veriteľov, každý veriteľ má možnosť v lehote troch rokov oddlženie svojho dlžníka súdne napadnúť a žiadať jeho zrušenie v prípade, ak má za to, že bolo uskutočnené s nepoctivým zámerom.

 

Nová úprava osobného bankrotu v bodoch

Dlžník má právo domáhať sa zbavenia dlhov spôsobom osobného bankrotu môže dlžník iba jeden krát za obdobie10-tich rokov.

 

 

Zákon zavádza tzv. Nedoknuteľné pohľadávky – teda určité pohľadávky bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, peňažný trest podľa trestného zákona, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví atď.)

 

Každý veriteľ má právo uplatniť žalobu na zrušenie oddlženia, ak má zato, že zámer dlžníka bol nepoctivý, to znamená, že dlžník konal v snahe poškodiť svojich veriteľov, napríklad tým, že bez vážneho dôvodu by neplnil splátkový kalendár, úmyselne sa priviedol do platobnej neschopnosti a pod.)

 

Dlžník (fyzická osoba) bude mať možnosť zbaviť sa dlhov výberom jednej z nasledovných možností:

  • Malý Konkurz (tzv. osobný bankrot) 
  • splátkovým kalendárom

 

Malý Konkurz (tzv. osobný bankrot)

– v tomto prípade odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení

 

Splátkový kalendár

– v tomto  prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období spláca sumu, ktorú určí súd, pričom budú platiť nasledovné podmienky:

  • súd stanoví dlžníkovi kvótu, ktorú má zaplatiť  z dlhu (napr. percentuálny podiel 30% z celého dlhu). Zostatok dlhu bude nevymáhateľný.
  • pri tejto možnosti musí veriteľom dlžník vyplatiť minimálne takú sumu, ktorú by boli dostali, ak  by dlžník svoj úpadok riešil konkurzom (teda pravdepodobne sa bude vychádzať z toho, že dlžník bude musieť splatiť veriteľom minimálne hodnotu majetku)

 

Text bol vypracovaný podľa stavu legislatívy ku dňu 01.02. 2017.

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát