+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Novela Zákonníka práce od prvého marca tohto roku, okrem iného, zaviedla aj možnosť výberu zamestnanca medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie.

Vo všeobecnosti platí, že zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,  takúto povinnosť nemá.

 

Povinnosť dať zamestnancovi na výber sa týka tých zamestnávateľov, ktorí nemôžu alebo nebudú zabezpečovať stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, títo musia umožniť zamestnancom vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky (gastrolíska) alebo formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie.

 

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie v stravovacom zariadení bude musieť prijať pravidlá, akým spôsobom sa bude realizovať výber formy zabezpečenia stravovania zamestnanca, teda bude musieť určiť:

 

  • primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca,
  • minimálnu dobu, počas ktorej je zamestnanec viazaný svojím výberom (najviac však 24 mesiacov),
  • postup v prípade, že zamestnanec v určenej lehote výber neuskutoční.  

 

Podrobnosti tohto výberu môže zamestnávateľ ustanoviť  vo vnútornom predpise, pričom platí prechodné ustanovenie § 252p Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa §152 ods. 7 v znení účinnom od 1. marca 2021, t.j. umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie, do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. decembra 2021.

 

Suma finančného príspevku na stravovanie má byť suma, ktorou zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie zamestnancom, a to najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky.

 

Tento finančný príspevok na stravovanie má byť čistým príjmom zamestnanca, t. j. neplatil by z neho daň, sociálne ani zdravotné poistenie.

 

Prechodné ustanovenia Zákonníka práce upravujú aj poskytovanie stravovacích poukážok v elektronickej forme, aj je takouto formou stravovanie na pracovisku alebo v jeho blízkosti možné, až s účinnosťou od 1.1.2023.

 

 

Vypracované ku dňu 01. 03. 2021

Advokátska kancelária JUDr. Adriana Ručkayová