+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU), office@akr.sk (RU)

Novela zákona o Registri partnerov verejného sektora

Účinnosť od 01.09.2019

S účinnosťou od 01.09.2019 dochádza k podstatnej zmene definície toho, kto je partnerom verejného sektora, a teda osobou, ktorá má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, pričom tou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 

 • prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, od právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc,
 • prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo od verejného podniku, alebo od zdravotnej poisťovne,
 • uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,
 • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • sa povinne zapisuje do registra podľa Zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
 • na ktorú bola postúpená pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo
 • priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až štvrtého bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou na základe ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.

 

Pokiaľ je ako kritérium pre posúdenie toho, či je osoba partnerom verejného sektora alebo nie, hodnota plnenia, tak osoba nie je partnerom verejného sektora, a teda nemá povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, ak jej má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy neprevyšujúce 100.000,- EUR alebo opakovane poskytnuté plnenia zo zmluvy, ktorých hodnota úhrnne neprevyšuje 250.000,- EUR.

Ďalej partnerom verejného sektora nie sú ani nasledujúce osoby:

 

 • subjekt verejnej správy,j. obce, vyššie územné celky, štátne orgány atď.
 • verejný podnik; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota prevyšuje hodnotu jednorazového plnenia najviac 100.000,- EUR alebo opakovaného plnenia s úhrnnou hodnotou neprevyšujúcou 250.000,- EUR.
 • osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore, avšak iba za rovnakých podmienok ako verejný podnik,
 • banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov alebo iná finančná inštitúcia, alebo zahraničná finančná inštitúcia vrátane zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený podnik alebo organizačnú zložku, ak sa na nadobudnutie kvalifikovanej účasti v nich vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu v oblasti finančného trhu,
 • osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,
 • iný štát a jeho orgány,
 • medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány,
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci bežného obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku,
 • majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia alebo zahraničná finančná inštitúcia, a to aj vtedy, ak ide o finančné nástroje, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkovala zahraničná finančná inštitúcia prostredníctvom svojho podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
 • majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo budú na taký trh prijaté v lehote šiestich mesiacov od ich vydania,
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu, s výnimkou zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorej druhou zmluvnou stranou je
  • Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity,
  • Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách alebo na medzinárodných finančných trhoch, ak robí obchody na finančnom trhu alebo so Slovenskou republikou alebo ak vykonáva pôsobnosť v devízovej oblasti,
  • Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.,
  • Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
  • Štátna pokladnica,
  • finančný sprostredkovateľ, ak prijíma plnenia na účet prijímateľa,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne,
 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • pozemkové spoločenstvo,
 • osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových krívd (reštituenti); to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený.

 

Na účely zákona sa po novom za trvanie zmluvy rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.

 

V prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu sa už nezapisuje namiesto konečných užívateľov výhod vrcholový manažment ale len štatutári, resp. členovia štatutárneho orgánu. Pri emitentovi cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu tiež namiesto trvalého pobytu štatutárov, môže byť uvedené sídlo právnickej osoby – emitenta. Zosúladenie údajov je potrebné zabezpečiť do 29.02.2020.

 

Namiesto údaju o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod môže oprávnená osoba uviesť údaj o sídle alebo mieste podnikania partnera verejného sektora, ak preukáže, že existujú objektívne odôvodnené okolnosti, pre ktoré by údaj o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod mohol ohroziť jeho bezpečnosť alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti, alebo ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb. Okolnosti, pre ktoré oprávnená osoba neuviedla adresu trvalého pobytu konečného užívateľa výhod je nevyhnuté uviesť v čestnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k návrhu na zápis.

 

Verifikačný dokument po novom priamo zo Zákona o registri partnerov verejného sektora nesmie obsahovať všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo). Do účinnosti novely sa vychádza zo Zákona o ochrane osobných údajov a výkladu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

V zmysle novely zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

V prípade, ak má partner verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora uvedené nepravdivé údaje, súd prihliada na závažnosť porušenia, ku ktorému tým došlo, a partner verejného sektora nemusí byť z registra automaticky vymazaný. Ak súd začne konanie voči partnerovi verejného sektora, z dôvodu nepravých údajov zapísaných v registri, rozhodujúci je stav k začiatku konania. Ak bude partner verejného sektora pred skončením konania vymazaný z registra na návrh oprávnenej osoby, tak súd v konaní bude aj napriek tomu pokračovať, pričom už nerozhodne o výmaze z registra ale len o prípadnej pokute.

 

V prípade, ak bude pre nepravdivosť údajov zapísaných v registri uložená pokuta členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, títo zodpovedajú spoločne a nerozdielne. Pričom v prípade, ak bolo rozhodnuté o výmaze partnera verejného sektora z registra pre neúplnosť alebo nepravdivosť údajov, zakladá to vylúčenie pre štatutárov partnera verejného sektora v zmysle Obchodného zákonníka a teda títo štatutári po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia nesmú vykonávať funkciu štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva.

 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty partnerovi verejného sektora môže podať odvolanie oprávnená osoba partnera verejného sektora, ktorá však ručí za zaplatenie pokuty.

 

S účinnosťou od 01.11.2019

 

            Oprávnená osoba bude mať právo vykonať overenie údajov o konečných užívateľoch partnera vereného sektora kedykoľvek, bez ohľadu na to, či má povinnosť overenie vykonať alebo nie.

 

            V prípade, ak bol partner verejného sektora vymazaný z registra, nakoľko v registri mal zapísané nepravdivé alebo neúplné údaje alebo z dôvodu, že v lehote nepodal návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, tak nemôže byť opätovne zapísaný do registra partnerov verejného sektora v nasledujúcich dvoch rokoch po výmaze. Splnenie tejto podmienky súd overuje pri každom návrhu na zápis do registra.

 

 

Spracované k 30.08.2019

Advokátska kancelária, JUDr. Adriana Ručkayová