+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Dňa 01.05.2018 vstupuje do účinnosti novelizovaná právna úprava týkajúca sa pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky. Novelou dochádza k zásadným zmenám v Zákone o pobyte cudzincov a k zavedeniu nových právnych inštitútov respektíve k úprave tých už existujúcich.

 

Jednou z hlavných zmien zavedených novelou zákona o pobyte cudzincov je úprava možnosti podania žiadosti na cudzineckej polícii na území Slovenskej republiky. Pred novelou platná právna úprava umožňovala cudzincovi podať až na malé výnimky, žiadosť na príslušnom oddelení cudzineckej polície v prípade, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiaval oprávnene. Po prvom máji tohto roku už bude cudzinec oprávnený podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície na území Slovenskej republiky, výhradne len v prípade, ak cudzinec má povolený pobyt na území Slovenskej republiky, má udelený tolerovaný pobyt, má udelené národné vízum alebo jeho vstup na územie Slovenskej republiky nepodlieha na vízovej povinnosti. Žiadosť o trvalý pobyt bude môcť na príslušnom oddelení cudzineckej polície podať nielen cudzinec spĺňajúci podmienky, ako pri možnosti podania žiadosti o prechodný pobyt, ale taktiež cudzinec, ktorému bolo udelené schengenské vízum iným členským štátom Európskej únie.

 

Cudzinec, ktorému bol povolený pobyt na území Slovenskej republiky, má po účinnosti novely povinnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky minimálne polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku. Výnimkou je, ak po udelení prechodného pobytu ostáva do konca kalendárneho roka menej ako 90 dní a prípady, keď si cudzinec uplatňuje mobilitu v inom členskom štáte.

 

V prípade žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania, keď cudzinec preukazuje účel pobytu podnikateľským plánom a taktiež v prípade žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania, ak cudzinec v predchádzajúcom zdaňovacom období nedosiahol požadovaný zisk, bude cudzinec povinný spolu so žiadosťou predložiť doklady preukazujúce realizovateľnosť a udržateľnosť podnikania. Takýmito dokladmi môžu byť zmluvy, na základe ktorých má cudzinec oprávnenie užívať priestor v ktorom vykonáva podnikateľskú činnosť, prípadne faktúry alebo iné doklady súvisiace s podnikateľskou činnosťou cudzinca.

 

V určitých prípadoch je žiadateľ o udelenie prechodného pobytu oslobodený od povinnosti prikladať dokumenty, ktoré sú voľne dostupné na webových stránkach príslušných úradov, ako napríklad výpisy z obchodného registra alebo vlastnícke listy.

 

Novelou sa zmenila právna úprava ohľadne inštitútu tzv. mobility štátnych príslušníkov tretích krajín. Mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín – cudzincov – sa po novom delí na tri podkategórie, a to mobilita zamestnanca presunutého v rámci podniku, mobilita výskumného pracovníka, mobilita študenta vysokej školy a mobilita rodinného príslušníka.

 

Novelou boli taktiež upravené podmienky udelenia tolerovaného pobytu, ktorý po novom už nebude udeľovaný cudzincom z dôvodu prekážky administratívneho vyhostenia alebo z dôvodu nemožnosti ich vycestovania a neúčelnosti zaistenia. V prípade prekážok administratívneho vyhostenia, ale taktiež v prípade poskytovania ústavnej starostlivosti alebo v prípade trvania karanténneho opatrenia, či z iného zákonom uvedeného dôvodu, môže cudzinec, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava neoprávnene zotrvať na jej území vďaka novému inštitútu „zotrvania štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky.“ Tento inštitút však nie je druhom pobytu.

 

Vypracované k 01. 05. 2018