+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Katastrálne konanie

 

           Náležitosťami návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony podliehajúce vkladu, ktoré obsahuje zmluva, na základe ktorej má byť vklad do katastra vykonaný. Ak je teda uzatváraná kúpna zmluva na nehnuteľnosť, napríklad byt, a súčasťou zmluvy je aj zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti, predmetom návrhu na vklad musí byť tak vklad vlastníckeho práva, ako aj vklad záložného práva. Geometrický plán nie je potrebné k návrhu na zápis práv k nehnuteľnostiam prikladať.

 

V prípade, ak je návrh na začatie katastrálneho konania podávaný elektronicky, musia byť všetky prílohy k návrhu podané elektronicky, zároveň musia byť autorizované a podľa zákona o e – Governmente musia byť aj v zaručenej konverzii. Ak je návrh na začatie katastrálneho konania podávaný v listinnej podobe, musia byť prílohy k návrhu v listinnej podobe, a to buď originál alebo úradne osvedčená kópia. Nie je možné priložiť len obyčajné kópie príloh.

 

           Ak osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu v Slovenskej republike, okresný úrad doručuje tejto osobe písomnosti oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovej stránke okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli za doručenú, a to aj v prípade, ak sa o tom jej adresát nedozvie.

 

           Oznámenie o návrhu na vklad sa podáva elektronicky prostredníctvom stránky www.katasterportal.sk. V prípade podania oznámenia o návrhu na vklad je správny poplatok za vklad zľavnený o 15 eur, avšak samotný návrh na vklad musí byť podaný do 90 dní od podania oznámenia o návrhu na vklad. Ak bude podávaný návrh na vklad elektronicky, postačuje uviesť v návrhu na vklad číslo oznámenia o návrhu na vklad a samotné oznámenie už nie je k elektronickému podaniu potrebné dokladať.

Zmena orgánu rozhodujúceho o odvolaní

 

           O odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

 

            V prípade, ak je dôvodná obava, že v konaní o návrhu na vklad alebo v konaní o zázname okresný úrad nedodrží lehotu na rozhodnutie, môže predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky rozhodnúť, že na určitý čas bude v určených konaniach rozhodovať iný okresný úrad.

 

Pojem „iná oprávnená osoba“

 

           Inou oprávnenou osobou je:

  1. záložný veriteľ,
  2. osoba oprávnená z predkupného práva,
  3. osoba oprávnená z vecného bremena,
  4. nájomca,
  5. správca majetku štátu, vyššieho územného celku alebo obce,
  6. Slovenský pozemkový fond a taktiež správca lesného pozemku, ak nakladajú s pozemkami nezistených vlastníkov.

            Iná oprávnená osoba má vo vzťahu ku katastru nehnuteľností do istej miery rovnaké práva ako vlastník nehnuteľnosti. Iná oprávnená osoba má napríklad právo prístupu do zbierky listín katastra, ale napríklad nemá právo prístupu k údaju o cene nehnuteľnosti. Cena sa v zmysle vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra do katastra zapíše vo výške, ako bola uvedená v zmluve, na základe ktorej bol povolený vklad vlastníckeho práva, v zápisnici o vykonaní dražby alebo v rozhodnutí o povolení pozemkových úprav. V prípade, ak je v zmluve alebo v inom dokumente viac pozemkov a cena nie je určená samostatne za každý z nich, tak sa údaj o cene v katastri nehnuteľností neeviduje.

Stavby evidované v katastri nehnuteľností

 

           V katastri nehnuteľností sú evidované stavby spojené so zemou pevným základom, a to prienikom so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch, a to v prípade, ak sú alebo nie sú označené súpisným číslom alebo sú rozostavanými stavbami, alebo ktoré sú podzemnými stavbami.

Vklad vlastníckeho práva do katastra v prospech obchodnej spoločnosti

 

           Ak obchodná spoločnosť nadobúda majetok od svojho spoločníka, zakladateľa alebo im blízkym osobám, musí k návrhu na vklad priložiť čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky pre nadobudnutie majetku od svojho spoločníka, zakladateľa alebo im blízkych osôb v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, alebo že sa tieto podmienky na obchodnú spoločnosť nevzťahujú. V zmysle obchodného zákonníka akciová spoločnosť v prípade, ak nadobúda majetok s hodnotou presahujúcou 10% z jej základného imania od svojho zakladateľa, spoločníka alebo im blízkych osôb, musí nechať hodnotu majetku určiť znaleckým posudkom, ktorý následne aj so zmluvou, na základe ktorej spoločnosť majetok nadobúda, musí byť uložený v zbierke listín obchodného registra. V prípade, ak akciová spoločnosť nadobúda majetok od svojho zakladateľa, spoločníka alebo im blízkych osôb, ktorý presahuje hodnotu 10 % jej základného imania v období dvoch rokov od jej vzniku, musí návrh zmluvy, na základe ktorého má byť majetok prevedený, vopred schváliť valné zhromaždenie.

 

Súdne rozhodnutie a záznam do katastra nehnuteľností

 

           V prípade vyznačovania záznamu do katastra nehnuteľností na základe súdneho rozhodnutia existujú tri možnosti, v závislosti od výroku súdneho rozhodnutia. Okresný úrad môže záznam vyznačiť podľa výroku súdneho rozhodnutia, avšak v prípade, ak rozhodnutím súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu, dobrovoľnej dražby alebo inej právnej skutočnosti, tak okresný úrad vyznačí stav pred právnym úkonom, dobrovoľnou dražbou alebo inou právnou skutočnosťou, ktorej neplatnosť vyslovil súd. Podobne okresný úrad postupuje aj v prípade, ak bolo súdom zrušené rozhodnutie o povolení vkladu, vykonanie záznamu alebo rozhodnutie o oprave chyby, a teda vyznačí stav pred vydaním zrušeného rozhodnutia.

 

            V prípade, ak je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré je v dôsledku právnej zmeny pre osobu zapísanú v katastri (napr. vlastník, záložný veriteľ atď.) nezáväzné, okresný úrad záznam nevykoná, namiesto toho na dobu dvoch mesiacov v katastri zapíše poznámku a vyzve toho, komu svedčí právo k nehnuteľnosti podľa súdneho rozhodnutia, aby podal na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti. Počas vyznačenia poznámky okresný úrad k dotknutým nehnuteľnostiam nerozhodne o povolení vkladu, a ani nevykoná záznam.

 

Oprava chýb

 

            V prípade ak zmluva obsahuje chybu v písaní alebo inú zrejmú nesprávnosť, jej oprava môže byť vykonaná výhradne písomným dodatkom k zmluve. V prípade chyby v písaní alebo inej zjavnej nesprávnosti v notárskej zápisnici, môže jej oprava byť vykonaná výhradne doložkou k tejto notárskej zápisnici.

 

            Zápisu údajov do katastra nehnuteľností nebráni rozpor údajov v zmluve alebo v inej listine či verejnej listine s údajmi v referenčnom registri, a to v prípade, ak nie je pochybnosť o totožnosti osoby, ktorej údaje sa majú zapísať do katastra nehnuteľností. Okresný úrad v prípade rozporu zapíše do katastra nehnuteľností údaje podľa referenčného registra.

 

Zmeny od 01.10.2019

 

            Podľa právnej úpravy, ktorá vstúpi do účinnosti dňa 01.10.2019 bude možné podať návrh na vykonanie záznamu taktiež v elektronickej podobe prostredníctvom formulára, ktorý Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejní na svojej webovej stránke. V prípade, ak bude návrh na vykonanie záznamu podaný v elektronickej podobe prostredníctvom formulára, okresný úrad vykoná záznam v lehote 30 dní.

Vypracované k 24. 07. 2019

 

 

Advokátska kancelária JUDr. Adriana Ručkayová