+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Novela Obchodného zákonníku zakotvila viaceré zmeny, z dôvodu uľahčenia orientácie v prijatých zmenách Vám prinášame stručnú informáciu o zmenách.

 

Obchodné tajomstvo:

 

  • Zavádzajú sa nové pojmy, a to „ majiteľ obchodného tajomstva“, ktorý s ním oprávnene nakladá, „rušiteľ obchodného tajomstva“, ktorý porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo a pojem „tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu“, čo je tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh  má podstatné výhody z toho, že obchodné tajomstvo bolo porušené.
  • Rozsiahlo novelizovaný §51 obsahujúci ustanovenia o porušení obchodného tajomstva,  na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy podrobne definuje prostredníctvom pozitívneho a negatívneho vymedzenia, kedy ide o porušenie obchodného tajomstva, akými spôsobmi a kto sa takéhoto konania môže dopustiť. Porušením obchodného tajomstva pri tom je konanie rušiteľa obchodného tajomstva, spočívajúce v neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva. Za zmienku stojí, že neoprávneným získaním obchodného tajomstva napríklad nie je, ak toto bolo získané nezávislým objavom alebo vytvorením, pozorovaním či demontážou verejnosti prístupného výrobku alebo aj iným spôsobom, ktorý je v súlade so zásadou poctivého obchodného styku a nezasahuje do práv tretích osôb. Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva taktiež nie je protiprávne, ak je vykonané za účelom ochrany verejného záujmu.

 

Poškodený má v rámci porušenia obchodného tajomstva právo požadovať náhradu škody vo výške zodpovedajúcej minimálnej výške odmeny alebo poplatkov, ktoré by musel rušiteľ obchodného tajomstva zaplatiť, ak by požiadal o oprávnenie takéto obchodné tajomstvo využívať.

 

 

Ochrana proti nekalej súťaži:

 

Súd bude môcť podľa novelizovanej úpravy pri rozsudku zo sporu z nekalej súťaže, v prípade, že sa návrhu účastníka vyhovelo, a bolo určené že účastník môže rozsudok zverejniť, určiť aj lehotu, v ktorej má byť rozsudok zverejnený. Ďalej sa zavádzajú osobitné ustanovenia k právnym prostriedkom ochrany obchodného tajomstva, ktorými sú neodkladné opatrenie, nápravné opatrenie a zverejňovanie súdnych rozhodnutí, pričom sa podporne použijú všeobecné ustanovenia o právnych prostriedkoch o ochrane proti nekalej súťaži.

 

 

Štatutár:

 

Významnou zmenou je nová povinnosť bývalých štatutárov spoločností, poskytnúť na základe žiadosti určených orgánov, akými sú napríklad súd, exekútor či správca konkurznej podstaty, týmto orgánom súčinnosť, a to v rozsahu, v akom možno predpokladať, že prispejú k objasneniu otázok, ktorých sa požadovaná súčinnosť týka.

 

V prípade, ak bol z funkcie odvolaný jediný štatutár spoločnosti, a v lehote do troch mesiacov aj šesťdesiat dní nie je do obchodného registra zapísaný nový štatutár, bývalý štatutár má povinnosť do 30 dní podať na súd návrh na zrušenie spoločnosti. V tejto súvislosti upozorňujeme na fakt, že v zmysle dikcie zákona je podstatný až zápis štatutára do obchodného registra a nepostačuje jeho vymenovanie, aj napriek tomu, že zápis ako taký má len deklaratórny charakter.

 

Ďalšou novinkou je, že ak člen štatutárneho orgánu, ktorý musí spĺňať osobitné podmienky pre vznik funkcie, tieto podmienky po vymenovaní za člena štatutárneho orgánu prestane spĺňať, jeho funkcia zaniká ku dňu, kedy táto skutočnosť nastala.

 

Podľa novely sa vzťah medzi spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu primerane spravuje ustanoveniami o mandátnej zmluve, a to v prípade, ak nebola uzatvorená samostatná zmluva o výkone funkcie prípadne zákon neustanovuje iné práva a povinnosti. Po novom má povinnosti mandatára aj osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bez toho aby túto funkciu zastávala. Táto osoba má taktiež rovnaké práva, povinnosti a zodpovednosť za škodu ako štatutárny orgán alebo jeho člen. Touto právnou úpravou zákonodarca reaguje na situáciu tzv. „bielych koní“ ktoré formálne zastávajú funkciu štatutárneho orgánu, no skutočné riadenie spoločnosti vykonáva tretia osoba.

 

 

Zodpovednosť za úpadok:

 

Obchodný zákonník po novom ustanovuje, že ak ovládajúca osoba, napr. spoločník s majoritnými hlasovacími právami, svojím konaním podstatne prispeje k úpadku ovládanej osoby, a teda spoločnosti, ovládajúca osoba zodpovedá za škodu, spôsobenú veriteľom úpadkom ovládanej osoby. Ovládajúca osoba sa zodpovednosti za škodu môže zbaviť len preukázaním, že postupovala informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby.

 

 

Súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti:

 

S účinnosťou od od 01.09.2018 bude mať spoločnosť v prípade, ak podáva návrh na výmaz z obchodného registra, ktorý nie je výmazom bez likvidácie s právnym nástupcom, povinnosť doložiť k návrhu na výmaz, okrem súhlasu správcu dane, taktiež súhlas Sociálnej poisťovne. Povinnosť doložiť súhlas Sociálnej poisťovne spoločnosť nemá, ak nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

 

 

Schválenie účtovnej závierky:

 

Po novom bude tiež platiť, že akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik budú povinné predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje.

 

 

Podmienky zlučovania, rozdeľovania a splývania spoločností:

 

V zmysle novely sa zlučovanie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností bude môcť diať len v prípade, ak sa týmto nástupnícke obchodné spoločnosti nedostanú do úpadku, teda hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nesmie presahovať hodnotu jej majetku. Nástupnícka ani zanikajúca spoločnosť taktiež nesmie byť v likvidácii, nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie ani sa nemôže viesť konanie o zrušení spoločností súdom a nemôžu voči nim pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu s výnimkou, ak správca konkurznej podstaty súhlasí so zlúčením alebo rozdelením spoločnosti.

 

 

Likvidátor:

 

V prípade, ak likvidátora spoločnosti vymenúva súd zo zoznamu správcov, takýto likvidátor má po novom pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu.

 

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným:

 

S účinnosťou od 01.09.2018 bude mať osoba ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov, a teda má nedoplatok na dani alebo na cle, možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzením, aj napriek tomu, že je vedená v zozname dlžníkov, pre tento účel však bude potrebný súhlas príslušného správcu dane. Súčasná právna úprava možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzením takouto osobou, ktorá nebola zahraničnou osobou, úplne vylučovala.

 

S účinnosťou od 01.09.2018 je taktiež vylúčené, aby spoločnosť s ručením obmedzením založila osoba, ktorá je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, to neplatí, ak s tým vysloví Sociálna poisťovňa súhlas.

 

 

Zákaz konkurencie v s.r.o.:

 

Obchodný zákonník s účinnosťou od 01.01.2018 rozširuje v prípade štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzením a člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti tak, že tento štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo v ktorej je spoločníkom či akcionárom niektorý z jej spoločníkov prípadne akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako spoločník alebo akcionár.

 

 

Akciová spoločnosť:

 

Novelou sa v rámci akciovej spoločnosti zavádza nový inštitút kapitálového fondu, pričom sa jedná o fond, ktorý môže akciová spoločnosť zriadiť z príspevkov akcionárov, pričom tento musí byť upravený v stanovách alebo v zakladateľskej zmluve spoločnosti. Fond možno použiť, ak tak ustanovuje zakladateľská zmluva na zvýšenie základného imania, a ak nie je spoločnosť v kríze alebo by sa tým nedostane do krízy, tak aj na prerozdelenie medzi akcionárov.

 

 

Osoby zapísané v Registri partnerov verejného sektora:

 

Novela obchodného zákonníka, výhradne pre účely osobitných ustanovení o čase plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorý je subjektom verejného práva, rozširuje okruh osôb, ktoré sú subjektami verejného práva aj o osoby zapísané v Registri partnerov verejného sektora, pričom sa tak deje v prípade, pokiaľ ide o plnenie záväzkov z dodania tovaru a služieb, pri ktorých je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že sú poskytované v prospech subjektu verejného práva.

 

 

Súvis s Trestným zákonom:

 

Len pre komplexnosť uvádzame, že spolu s novelizáciou Obchodného zákonníka došlo taktiež k novelizácii Trestného zákona, pričom sa zaviedla nová skutková podstata trestného činu nekalej likvidácie. Zavedenie tohto trestného činu má byť prostriedkom zamedzenia likvidácie spoločnosti prostredníctvom tzv. „bielych koní“ t.j. osôb, ktoré len prepožičiavajú svoje meno, priezvisko a totožnosť k prevzatiu práv a povinností v súvislosti so spoločnosťou, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, za účelom zmarenia ukončenia podnikania likvidáciou. Trestne zodpovedný je ten, kto tzv. „bieleho koňa“ vyhľadá alebo sprostredkuje, ten, kto svoju účasť v spoločnosti na bieleho koňa prevedie a napokon je trestne zodpovedný aj samotný biely kôň.

 

 

Novela Obchodného zákonníka nadobúda účinnosť od 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 19 až 21, § 768p v bode 48, čl. II, čl. VII bodu 3 a čl. XII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia a okrem čl. I bodov 18, 24 až 31, čl. VI a čl. VII bodov 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.

 

Vypracované JUDr. Adriana Ručkayová, ku dňu 01.01.2018