+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Odo dňa 01.10.2020 vstupuje do účinnosti rozsiahla novela Obchodného zákonníka. Dochádza k významným zmenám najmä pri založení obchodnej spoločnosti a likvidácii obchodnej spoločnosti a družstva ako aj obchodného registra.

 

Osoby voči ktorým je vedená exekúcia

Novelou Obchodného zákonníka dochádza k rozšíreniu okruhu osôb, ktoré nebudú môcť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, nadobudnúť a previesť obchodný podiel alebo vykonávať funkciu konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti platná podmienka, že založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, nadobudnúť alebo previesť v nej obchodný podiel môže osoba, len ak nie je vedená v zozname daňových dlžníkov a dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ak je osoba vedená v týchto registroch dlžníkov, založiť spoločnosť alebo previesť a nadobudnúť podiel v nej, môže len so súhlasom príslušného úradu, podľa toho, v akom zozname dlžníkov je vedená.

Po novom nebude môcť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, previesť alebo nadobudnúť v nej podiel ani osoba, voči ktorej je vedená exekúcia. Takáto osoba nebude môcť byť ani konateľom.

 

Likvidácia

Novelou dochádza k zásadným zmenám v procese likvidácie a dodatočnej likvidácie obchodných spoločností a družstva.

Dňom vstupu spoločnosti do likvidácie už nebude deň uvedený v rozhodnutí valného zhromaždenia, ako tomu bolo doteraz, ale ním bude deň zapísania likvidátora do obchodného registra. Predtým, než bude podaný návrh na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie a likvidátora do obchodného registra sa bude vyžadovať, aby spoločnosť zložila do notárskej úschovy preddavok na likvidáciu. Preddavok na likvidáciu bude slúžiť na úhradu nákladov likvidácie, najmä odmeny likvidátora. V prípade dodatočnej likvidácie bude preddavok hradiť ten, kto ju navrhne.

Vstupom spoločnosti do likvidácie, t. j. dňom zápisu likvidátora do obchodného registra zanikajú všetky jednostranné právne úkony spoločnosti. Zanikajú tak všetky splnomocnenia, príkazy, poverenia a prokúry, ktoré spoločnosť udelila, s výnimkou plnomocenstiev na zastupovanie v súdnom konaní.

Došlo taktiež k upresnenie spôsobu, akým môžu veritelia prihlasovať pohľadávky do likvidácie, nakoľko k dnešnému dňu presný spôsob prihlasovania pohľadávok presne upravený nie je. Prihlásiť bude možno pohľadávky bez ohľadu na ich splatnosť. Neprihlásením pohľadávky do likvidácie táto pohľadávka nezaniká. Likvidátor zostaví zoznam prihlásených pohľadávok, ktorý sa bude ukladať do zbierky listín.

 

Podania do obchodného registra

Podania do obchodného registra bude po účinnosti novely možné robiť výhradne elektronicky. Táto povinnosť sa týka všetkých podaní do obchodného registra vrátane návrhov na zápis do obchodného registra, návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov ako aj námietok voči odmietnutiu vykonania zápisu.

Na podania v listinnej podobe sa nebude prihliadať, t. j. akoby vôbec neboli podané. Výnimkou bude výhradne situácia, keď povaha alebo veľkosť listiny neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe. Bude však potrebné pripojiť čestné vyhlásenie s uvedením dôvodu, pre ktorý nemožno podať listinu elektronicky.

Na súhlase s umiestnením sídla právnickej osoby sa po novom bude vyžadovať overený podpis.

 

Osoby zapisované do obchodného registra

Po účinnosti novely Obchodného zákonníka, sa do obchodného registra zapisujú len tieto osoby:

  • obchodné spoločnosti a družstvo podľa Obchodného zákonníka
  • právnické osoby založené podľa práva Európskej únie
  • právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak tak ustanoví osobitný zákon
  • štátne podniky
  • organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb
  • podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb.

Organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb sa do obchodného registra zapisujú na báze dobrovoľnosti.

Podniky zahraničných fyzických osôb sa po novom do obchodného registra zapisovať nebudú.

 

 

Vypracované ku dňu 18.09.2020

Advokátska kancelária JUDr. Adriana Ručkayová