+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Od 01.04.2017 nastali v procese exekučného konania výrazné zmeny. V zmysle novely Exekučného poriadku exekučné konanie je v zásade elektronické, pričom na konanie o návrhoch na vykonanie exekúcie je príslušný v rámci celého Slovenska jedine Okresný súd Banská Bystrica. Samotný návrh na vykonanie exekúcie sa podáva prostredníctvom webového sídla ministerstva spravodlivosti vo forme eŽaloby, ktorej formulár je možné nájsť na webovej adrese https://obcan.justice.sk/ezaloby.

 

K podaniu návrhu je preto nutné mať zaobstaraný občiansky preukaz s čipom, a na odoslanie je taktiež nutné mať zabezpečený zaručený elektronický podpis. Ak však oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie aj prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. V takom prípade je Exekútor zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností až do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov.

 

Jednou z najrevolučnejších zmien v exekučnom konaní je pritom fakt, že exekútor sa prideľuje náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Súd pritom prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je buď adresa trvalého pobytu alebo pobytu povinného (ak je povinný fyzickou osobou), sídla povinného (ak je povinný právnickou osobou), sídla orgánu, ktorý je podľa osobitných predpisov oprávnený konať za štát (ak je povinným štát), alebo sídla organizačnej zložky podniku (ak ide o zahraničnú právnickú osobu).

 

Novela taktiež mení výšku exekučných poplatkov. Zo všetkých zmien v poplatkoch dávame do pozornosti jednu z nich, a to, že odmena exekútora síce ostala nezmenená vo výške 20% z vymáhanej sumy, ale zrušila sa jej minimálna výška odmeny, pričom odmena exekútora nesmie byť vyššia ako dlh samotný. Ak sa však vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 10 % zo základu na jej určenie.

 

Dlžníci, ktorý sa náhle ocitli v ťažkej životnej situácii, majú právo požiadať o odklad exekúcie, o ktorom už rozhoduje exekútor.

 

Fyzickým osobám, ktorých dlh bude vyšší než aktuálna minimálna mzda, t.j. 435 Eur a nižší než 2000 eur, automaticky vzniká nárok na možnosť splatiť dlh v splátkach, pričom stačí do pätnástich dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie zaplatiť najmenej päťdesiat eur a oznámiť exekútorovi, v koľkých splátkach bude zaplatený zvyšný dlh. Splátok môže byť maximálne 10 a splatnosť každej splátky nastáva vždy v deň zaplatenia prvej splátky, no vždy o zodpovedajúce obdobie neskôr. Splácanie dlhu v splátkach je možné dohodnúť aj na dlhy presahujúce dvetisíc eur, no tu už dlžníkovi nevzniká automatický nárok na vyhovenie jeho požiadavke a je taktiež potrebný súhlas veriteľa. Vyhlásenie o splátkach je možné poslať exekútorovi v elektronickej podobe a tiež v listinnej podobe poštou.

 

Podľa doterajšej právnej úpravy mohol dlžník, po doručení oznámenia o začatí exekúcie, podať voči exekúcii námietku, v ktorej uviedol dôvody, prečo exekúciu nemožno vykonať, napríklad, že svoj dlh medzičasom splatil. Novela však inštitút námietky zrušila a zaviedla inštitút návrhu na zastavenie exekúcie, pričom dlžník má na podanie návrhu na zastavenie exekúcie pätnásť dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.

 

Podľa novej právnej úpravy taktiež platí, že celá exekúcia bude automaticky zastavená, ak sa od fyzickej osoby do piatich rokov nepodarí prostredníctvom exekúcie nič vymôcť, teda ak sa exekútorovi nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.

 

Okrem toho upravuje novela ďalšie dôvody zastavenia exekúcie, pričom v niektorých prípadoch o nich nerozhoduje súd, ale priamo exekútor.

 

Text bol vypracovaný podľa stavu legislatívy ku dňu 01.04. 2017.

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát