Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

V zmysle novely zákona o službách zamestnanosti účinnej od 1. mája tohto roku dávame do pozornosti uchádzačov o zamestnanie podmienky na vykonávanie zárobkovej činnosti v súbehu s vedením uchádzača v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

Uchádzač o zamestnanie je občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pričom nesmie byť zamestnancom, nesmie mať uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, vykonávať zárobkovú činnosť na základe iného právneho predpisu, (napr. zmluva o dielo v zmysle Občianskeho zákonníka), vykonávať a prevádzkovať samostatne zárobkovú činnosť a vykonávať zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine. Všetky uvedené podmienky, aj pozitívne aj negatívne, musia byť splnené kumulatívne. Nedodržanie jednej alebo viacero uvedených podmienok má za následok vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie a s tým spojené dôsledky.

 

Aktuálne platná právna úprava taxatívne stanovuje, že uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu výhradne na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru pričom trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nesmie presiahnuť 40 dní v kalendárnom roku a mesačná odmena nesmie v úhrne presiahnuť sumu životného minima platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny.

 

Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru môže mať uzatvorenú uchádzač len so zamestnávateľom, s ktorým bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

 

Podmienkou je tiež, že zamestnávateľ, s ktorým má uchádzač uzatvorenú dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nesmel uchádzača v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, odmietnuť prijať do zamestnania sprostredkovaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Uchádzač o zamestnanie môže mať uzatvorenú maximálne jednu dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom je povinný najneskôr deň pred začatím plynutia doby na ktorú bola dohoda uzatvorená predložiť kópiu tejto dohody Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Dôležité je upozorniť, že v prípade porušenia alebo nedodržania týchto vyššie uvedených podmienok bude uchádzač vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

Pre úplnosť uvádzame, že uchádzač o zamestnanie je povinný hlásiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny všetky skutočnosti podstatné pre vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to do ôsmich kalendárnych dní, od kedy táto udalosť nastala.

 

Uchádzač o zamestnanie má možnosť okrem zárobkovej činnosti vykonávanej na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru, vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom v tomto prípade taktiež mesačná odmena nesmie v úhrne presiahnuť sumu životného minima platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. Zákon o službách zamestnanosti pri výkone osobnej asistencie osobe ťažko zdravotne postihnutej, neustanovuje maximálnu dĺžku trvania výkonu tejto asistencie.

 

Zároveň aktuálna právna úprava sprísnila podmienky opätovného zaradenia uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pričom do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebude zaradený občan, ktorý bol počas troch rokov opakovane vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a toto zamestnanie sa opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku, a to počas šiestich mesiacov od skončenia zamestnania, to sa však nevzťahuje na skončenie zamestnania z dôvodov, pre ktoré môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer a ktoré sú definované v Zákonníku práce.

 

Podľa novej právnej úpravy bude z evidencie uchádzačov o zamestnanie vyradený aj občan, ktorý počas zaradenia v evidencií vykonával nelegálnu prácu, pričom opätovne zaradený bude môcť byť najskôr až po uplynutí šesť mesiacov odo dňa vyradenia, taktiež občan, ktorý požiada o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie bude do nej môcť byť opätovne zaradený až po uplynutí troch mesiacov odo dňa vyradenia.

 

Spracované k 31.08. 2017

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát