+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU), office@akr.sk (RU)

Nesúlad časti zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku s Ústavou Slovenskej republiky

Dňa 11.2.2019 bol pod č. 33/2019 Z. z. zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018, ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil nesúlad ustanovení § 4, § 5 a §6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

 

           Dňa 11.02.2019 teda stratili účinnosť ustanovenia zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku, ktoré do značnej miery obmedzovali prevod poľnohospodárskych pozemkov, keďže tento bol možný buď len medzi blízkej osobe, spoluvlastníkovi pozemku, samostatne hospodáriacemu roľníkovi, ktorý v obci podnikal 3 roky pred prevodom vlastníctva k pozemku, alebo prostredníctvom verejnej ponuky na prevod vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku po splnení osobitných podmienok.

 

            V súčasnosti teda postačuje pre prevod vlastníckeho práva k poľnohospodárskemu pozemku uzatvorenie zmluvy za rovnakých podmienok ako pri prevode akejkoľvek inej nehnuteľnosti, pričom ani vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa v ničom nelíši a nie sú potrebné iné náležitosti ako pri akejkoľvek inej nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či sa jedná o poľnohospodársky pozemok alebo nie.

 

            Zachované ostáva aj v súčasnosti obmedzenie, že vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku nemôže nadobudnúť štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku

 

            Národná rada Slovenskej republiky má do 11.08.2019 lehotu, na uvedenie predmetných ustanovení zákona o nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy do súladu s Ústavou Slovenskej republiky. Ak sa tak nestane, stratia predmetné ustanovenia nielen účinnosť ale aj platnosť.

 

 

Spracované k 10.07.2019

Advokátska kancelária, JUDr. Adriana Ručkayová