+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Dňa 04.02.2021 schválila Národná rada SR novelu Zákonníka práce, ktorou sa okrem iného mení aj §52 Zákonníka práce upravujúci domácku prácu a teleprácu, teda tzv. home-office. Zmeny tohto ustanovenia začali platiť od 01.03.2021.

 

Po novom je domácka práca v zákone charakterizovaná ako práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale vykonáva sa pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca.

 

Rovnako tak je definovaná telepráca, s tým, že ide naviac o prácu vykonávanú s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

 

Pri home-ofice rozlišujeme

 1. trvalý home-office, ktorý má stálu povahu,
 2. dočasný alebo príležitostný home-office, ktorý má nepravidelný charakter a je dohodnutý ako benefit,
 3. a home-ofice, ktorý možno zamestnávateľom za trvania mimoriadnej situácie v SR nariadiť podľa §250 b Zákonníka práce.

 

Pri „trvalom“ home-office je ako miesto výkonu tejto práce v pracovnej zmluve uvedená vlastná domácnosť (bydlisko) zamestnanca alebo akékoľvek iné dohodnuté miesto (tým sa má na mysli miesto iné než pracovisko zamestnávateľa) a jedná sa o pravidelný výkon práce z domácnosti zamestnanca. 

 

Pri „dočasnom“ home-office sa v podstate jedná o nepravidelný, resp. príležitostný výkon práce z domácnosti zamestnanca, v tomto prípade taktiež odporúčame, aby bola medzi zamestnancom a zamestnávateľom uzatvorená dohoda o tejto forme práce, alebo aby toto bolo upravené aspoň v internom predpise zamestnávateľa. 

 

Domácka práca a telepráca teda predstavuje prácu, ktorá sa môže vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa, ale prenáša sa do domácnosti zamestnanca (t.j. pravidelne sa vykonáva z domácnosti zamestnanca). Z uvedeného dôvodu novela definuje pojem domácnosť ako dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa (teda miesto, ktoré je iné ako priestory zamestnávateľa).

 

Stále platí, že tak domácka práca ako aj telepráca musí byť dohodnutá, čiže nie je možné ju zamestnancovi zamestnávateľom jednostranne nariadiť (samozrejme okrem prípadu uvedeného v ust. § 250b Zákonníka práce, ktoré platia počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní)

V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť, že miesto výkonu domáckej práce alebo telepráce si bude môcť určiť zamestnanec.

 

Vyžaduje sa písomná dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve, v ktorej sa bude dať dohodnúť aj:

 

 • rozsah tohto druhu práce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa (ak sa takáto práca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca – napr. zamestnanec bude dva dni v týždni pracovať na pracovisku a zvyšné dni z domácnosti).  
 • domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí (ak to povaha práce umožňuje).

 

Naďalej platí, že ak si pri domáckej práci alebo telepráci zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, jeho pracovný pomer sa bude spravovať Zákonníkom práce okrem niekoľkých odchýlok, ako napríklad, že:

 

 • sa nebudú uplatňovať ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni,
 • zamestnancovi nebude patriť náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem náhrady mzdy pri úmrtí rodinného príslušníka,
 • zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

 

To znamená, že aj po 1. 3. 2021 nemá zamestnanec pri domáckej práci alebo telepráci, za podmienky, že si sám rozvrhuje pracovný čas, zo zákona nárok na príplatky za nadčasy, za sviatky, a pod. Má však možnosť sa so zamestnávateľom dohodnúť aj inak.

 

Jedna odchýlka sa však mení, a to pri prestojoch v práci, kde novela špecifikuje, že pri domáckej práci alebo telepráci sa nebudú uplatňovať ustanovenia o prestojoch okrem prestojov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ (napr. ak zamestnávateľ nedodá zamestnancovi na home-office podklady potrebné pre výkon práce).

 

Zamestnávateľ má prijať vhodné opatrenia ohľadne prác vykonávaných ako domácke práce alebo telepráce. Novela ich preberá zo súčasného znenia zákona a zároveň ich dopĺňa o nové opatrenia, napríklad, že: 

 

 • zamestnávateľ bude musieť uhrádzať zvýšené náklady zamestnanca spojené s výkonom domáckej práce alebo telepráce, ak zamestnanec používa vlastné vybavenie,
 • zamestnávateľ má umožniť zamestnancovi prístup k prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako porovnateľnému zamestnancovi s miestom výkonu práce na pracovisku,
 • zamestnanec má právo nepoužívať pracovné prostriedky počas jeho denného odpočinku alebo týždenného odpočinku, čo nemá byť posúdené ako nesplnenie povinnosti,
 • zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické vybavenie a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu používa po dohode so zamestnávateľom vlastné technické vybavenie a programové vybavenie,
 • zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, najmä pokiaľ ide o programové vybavenie,
 • uhrádzať za podmienok podľa § 145 ods. 2 preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce,
 • umožniť takémuto zamestnancovi prístup k prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako porovnateľnému zamestnancovi s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa.
 • informovať zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o následkoch v prípade porušenia týchto obmedzení, a prípadne ďalšie ktoré sú v súvislosti s vykonávaním domáckej práce a telepráce potrebné.

 

Nezanedbateľnou povinnosťou zamestnávateľa je prijať opatrenia, ktoré majú predchádzať izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostatných zamestnancov a umožní mu vstup na pracovisko zamestnávateľa, ak je to možné, za účelom stretnutia sa s ostatnými zamestnancami.

 

Novinkou od marca 2021 je aj zavedenie povinnosti zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu a teleprácu bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového vybavenia alebo o nefunkčnosti internetového pripojenia, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.

Taktiež platí zákaz diskriminácie, a teda, že sa zamestnanec na domáckej práci alebo telepráci nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní so zamestnancom na pracovisku.

Ďalšie práva a povinnosti týkajúce sa výkonu práce z domácnosti zamestnanca je vhodné upraviť v internom predpise, a to aj ohľadom evidencie pracovného času, zadávania práce, samotného rozvrhovania pracovného času, zmenu miesta výkonu práce, ak to je dohodnuté a pod.

 

 

Vypracované ku dňu 01. 03. 2021

Advokátska kancelária JUDr. Adriana Ručkayová