Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Mediácia je spôsob riešenia sporov, resp. iných konfliktných situácii za asistencie tretej osoby – mediátora. Mediácia je vlastne sprostredkovanie. Úlohou mediátora nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, ale mediátor má pomáhať pri vytvorení prostredia, ktoré dá možnosť zúčastneným stranám pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre všetkých účastníkov. Mediátor by mal využiť svoje sociálno-psychologické znalosti a zručnosti, aby tieto zúčastnené strany dokázali presne vyjadriť, v čom vidia problém a tiež to aké riešenie by pre nich bolo prijateľné. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť vzájomná dohoda zúčastnených strán.

 

Mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie.

 

Mediačné centrum je právnická osoba (ktoré je zriadené fyzickou alebo právnickou osobou) vykonávajúce svoju činnosť podľa zákona o mediácii, ktoré je zapísané v registri mediačných centier, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, okrem iného má zriaďovateľ aj povinnosť zriadenie mediačného centra a zmenu údajov v Obchodnom vestníku. Mediačné centrum musí mať zriadenú webstránku (webové sídlo), kde informuje o svojej činnosti, mediároroch, zmenách údajov a podobne.

 

Mediačné centrum okrem toho, že je povinné zriadiť, zabezpečovať prevádzku a aktualizáciu webstránku, na ktorej jasnej, v ľahko zrozumiteľnej a používateľsky jednoduchej forme zverejňuje informácie o mediačnom centre. Má i povinnosť na takejto webovej stránke by sa mal záujemca o mediáciu dozvedieť, kto je zriaďovateľom mediačného centra, všetky kontaktné údaje, údaje o zápise do registra vedeného Ministerstvom spravodlivosti aj s uvedením príslušného registračného čísla, orgány mediačného centra o zoznam členov týchto orgánov, samozrejme zoznam mediátorov, právne predpisy podľa ktorých postupujú mediátori, úplné znenie štatútu a rokovacieho poriadku vrátane ich dodatkov, príloh a zmien, sadzobníka poplatkov a pravidiel ich úhrady, priemernú dĺžku trvania mediácie a ďalšie informácie stanovené zákonom.

 

Orgány mediačného centra nesmú pritom zasahovať do činnosti mediátora a túto ovplyvňovať. Mediátor zapísaný v zozname mediátorov mediačného centra nesmie za výkon mediácie prijímať odmenu alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako od mediačného centra, v ktorého zozname je zapísaný.

 

Mediačné centrum okrem iného určuje osobitné predpoklady a zameranie, ktoré musí spĺňať mediátor uchádzajúci sa o zápis do zoznamu mediátorov vedeného príslušným mediačným centrom, ďalej vedie zoznam a eviduje zmeny v zozname mediátorov zapísaných v mediačnom centre . Mediačné centrum je povinné bezodkladne na svojom webe zverejniť zmeny v zozname mediátorov. Ďalej je povinnosťou mediačného centra zabezpečiť materiálne podmienky na výkon mediácie mediátormi zapísanými v zozname a zároveň organizuje osvetovú činnosť zameranú na podporu mediácie a ďalšie aktivity zamerané na podporu rozvoja mediácie.

 

Spotrebiteľské spory môže riešiť iba mediačné centrum, ktoré spĺňa podmienky podľa zákona o mediácii. Mediačné centrum, ktoré rieši spotrebiteľské spory, je povinné vypracovať a zverejniť správu o činnosti mediačného centra v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

 

Mediácia sa začína tým, že sa v dohode o začatí mediácie osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu, takáto dohoda musí byť uzatvorená písomne, musí obsahovať poradové číslom podľa evidencie vedenej mediátorom v knihe mediácií a tiež presné označenie osôb zúčastnených na mediácii, označenie mediátora a jeho kancelárie, vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie, dobu, na ktorú je uzavretá, alebo dobu, počas ktorej má mediácia prebiehať a samozrejme aj výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie.

 

Mediácia sa končí dňom, kedy

  • je uzavretá dohoda ako výsledok mediácie
  • mediátor vydal písomné vyhlásenie, že mediácia nebude pokračovať (po konzultácii s zúčastnenými osobami)
  • nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo rozhodnutie o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov
  • mediátor odmietne k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis
  • sa doručí písomné vyhlásenie osoby zúčastnenej na mediácii, že mediácia je skončená, alebo sa doručí písomné vyhlásenie jednej zo zúčastnených osôb od iných zúčastnených osôb  a mediátorovi, že mediácia je skončená
  • je spor, ktorý je predmetom mediácie predložený na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu
  • uplynie 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu, resp. uplynie  6 mesiacov od začatia mediácie, ak sa nedohodla dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí

 

Ak nie je mediácia vedená mediačným centrom skončí sa i dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie.

 

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, ak zákon neustanovuje inak.

 

Za mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie výška závisieť od výsledku mediácie, a spotrebiteľ môže znášať úhradu odmeny vo výške neprevyšujúcej 10% odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom.

 

Zákon zavádza pre mediátora v rámci konania o mediácii nové povinnosti, teda mediátor je povinný pri výkone mediácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú sporu, ktorý je predmetom mediácie, a o ktorých má alebo musí mať v priebehu mediácie vedomosť.

 

Mediátor je zároveň povinný vykonávať činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie, správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a vážnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom.

 

Mediátor musí informovať pred samotným začatím mediácie o svojom postavení v mediácii, o priebehu mediácie, o zásadách, účele a spôsobe vedenia mediácie, o spôsoboch jej ukončenia, výške odmeny za vykonanie mediácie a na požiadanie informovať osoby zúčastnené na mediácii o získanom vzdelaní a skúsenostiach a tiež musí poučiť zúčastnené osoby o ich právach a o dôsledkoch mediácie, a to pred začatím mediácie.

 

Ďalšou z povinností mediátora ja podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie. Je dôležité uviesť, že mediátor má právo odmietnuť podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, ak je zrejmé, že odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom. Odmietnutie podpisu mediátor musí vyznačiť v zápisnici a na požiadanie je povinný vydať zúčastnenej osobe písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia podpisu dohody, ktorá je výsledkom mediácie.

 

Mediátor je povinný bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený a to všetky osoby zúčastnené na mediácii.

 

Zákon ako sme už skôr uviedli ukladá mediátorovi povinnosť viesť knihu mediácií a v rámci nej viesť prehľadnú evidenciu mediácií, ktoré vykonáva.

 

Je dôležité zdôrazni, že mediátor pôsobí v mediácii len ako usmerňujúci prvok, snažiaci sa viesť strany mediácie ku konštruktívnemu dialógu, ktorý vyústi v spravodlivú dohodu. Postavenie mediátora vyžaduje dostatočnú odbornú prípravu na vedenie mediácie.

 

Mediátor, okrem iného, nesmie sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu.

 

Spracované k 31. 08. 2016

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát