Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

+421 904 456 919 (SK, CZ, EN)

|

akr@akr.sk (SK, CZ, EN, RU)

Dňa 01.07.2018 vstupuje do účinnosti novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorej sa okruh osôb, ktoré sú povinné s Finančnou správou Slovenskej republiky komunikovať výhradne elektronicky rozširuje taktiež na fyzické osoby podnikateľov a ich zástupcov pri správe daní. Okrem fyzickej osoby podnikateľa, už aj v súčastnosti, má povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou Slovenskej republiky taktiež daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový subjekt ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, advokát, daňový poradca a zástupca, ktorý zastupuje daňový subjekt ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri alebo platiteľom dane z pridanej hodnoty pri správe daní.

 

Pre posúdenie toho, či ten ktorý daňový subjekt je povinný komunikovať s Finančnou správou elektronicky je nutné okrem statusu tohto daňového subjektu taktiež zohľadňovať fakt, podľa ktorého právneho predpisu sa to ktoré konanie spravuje. Povinná elektronická komunikácia je ustanovená len pre vyššie uvedené subjekty v rámci konaní podľa Daňového poriadku.

 

Za fyzickú osobu podnikateľa možno vo všeobecnosti považovať fyzickú osobu, ktorá vykonáva samostatne zárobkovú činnosť, napríklad na základe živnostenského oprávnenia alebo v zmysle osobitného zákona, čo môže byť napríklad činnosť finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov. Fyzická osoba je považovaná za fyzickú osobu podnikateľa taktiež v prípade, ak popri výkone samostatne zárobkovej činnosti jej plynie príjem zo závislej činnosti, ktorou môže byť napríklad pracovný pomer.

Elektronická komunikácia prebieha prostredníctvom portálu Finančnej správy. Pre možnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky je potrebné sa na portáli Finančnej správy registrovať a následne vykonať autorizáciu pre, ten ktorý daňový subjekt.

 

Registráciu na portáli Finančnej správy možno uskutočniť dvoma spôsobmi, v závislosti od toho, či osoba, ktorá vykonáva registráciu je držiteľom občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom (eID karta) alebo nie. V prípade ak je osoba držiteľom občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom, je nutné pri registrácii zvoliť možnosť registrácie  pomocou eID alebo ZEP-u. Ďalším krokom je vyplnenie registračných údajov a potvrdenie registrácie. Po zaregistrovaní dostane registrovaná osoba na e-mailovú adresu, ktorú uviedla pri registrácii aktivačný e-mail obsahujúci aktivačný link, na ktorý je pre dokončenie registrácie nutné kliknúť do 24 hodín od obdržania tohto e-mailu. Týmto je registrácia dokončená a registrovaná osoba dostane druhý aktivačný e-mail obsahujúci informáciu o úspešnej registrácii a link na prihlásenie sa do osobnej internetovej zóny.

 

V prípade ak žiadateľ nie je držiteľom občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom, je registračný proces zhodný, s výnimkou, že pri začiatku registrácie musí žiadateľ o registráciu zvoliť spôsob „Registrácia vyplňovaním registračného formulára“ a dokončenie registrácie sa vykonáva osobne u správcu dane, ku ktorému sa musí žiadateľ dostaviť s platným občianskym preukazom. Zamestnanec správcu dane registráciu spolu so žiadateľom dokončí. Následne obdrží žiadateľ informačný e-mail obsahujúci ID používateľa (nevyhnutné pre prihlásenie sa do portálu Finančnej správy).

 

Pre elektronickú komunikáciu s Finančnou správou nie je postačujúca výhradne registrácia na portáli Finančnej správy ale je nutná aj následná autorizácia pre, pre ten ktorý daňový subjekt, pričom aj registrovaná osoba musí autorizovať samú seba. Prípadne ak má byť registrovaná osoba autorizovaná pre iný daňový subjekt ako je ona sama, nie je nutné aby bol tento daňový subjekt registrovaný, postačuje ak je registrovaná osoba, ktorá má byť pre ten-ktorý daňový subjekt autorizovaná.

 

Proces autorizácie závisí od toho, či je registrovaná osoba držiteľom občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom. V prípade ak je registrovaná osoba, ktorá má byť autorizovaná držiteľom občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom, stačí ak v osobnej internetovej zóne portálu Finančnej správy vyplní žiadosť o autorizáciu, podpíše ju zaručeným elektronickým podpisom a v prípade autorizácie na iný daňový subjekt ako je registrovaná osoba priloží plnomocenstvo.

 

V prípade ak registrovaná osoba, ktorá má byť autorizovaná pre daňový subjekt, nie je držiteľom občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom, vykonáva sa autorizácia u príslušného správcu dane. K úspešnej autorizácii je nutné zamestnancovi správcu dane predložiť občiansky preukaz, žiadosť o autorizáciu, plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb (v prípade ak registrovaná osoba autorizuje samú seba, nie je plnomocenstvo potrebné). V prípade ak sa má elektronická komunikácia uskutočňovať bez zaručeného elektronického podpisu, je tiež potrebné doložiť dve vyhotovenia Dohody o elektronickom doručovaní pre Daňové úrady a Dohody o elektronickom doručovaní pre colné úrady. Dohodu o elektronickom doručovaní je možné uzatvoriť len v prípade fyzických osôb, v prípade právnických osôb toto nie je možné (štatutári právnických osôb by vzhľadom na používanie elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk mali byť držiteľmi občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom). Dohoda o elektronickom doručovaní musí byť podpísaná buď pred správcom dane alebo na nej musí byť úradne overený podpis oprávnenej osoby.

 

V prípade ak má byť v rámci autorizácie registrovaná osoba autorizovaná pre daňový subjekt, ktorý doposiaľ nebol registrovaný u správcu dane a nebolo mu pridelené DIČ, je nutné aby registrovaná osoba predložila údaje potrebné na evidenciu daňového subjektu v registri daňových subjektov. Toto možno vykonať vyplnením evidenčného listu alebo písomne v ľubovolnej neštruktúrovanej forme. Pre evidenciu daňového subjektu musí byť registrovaná osoba splnomocnená týmto daňovým subjektom a to buď v rámci splnomocnenia na elektronickú komunikáciu s Finančnou správou, osobitným splnomocnením alebo akýmkoľvek iným splnomocnením z ktorého takéto oprávnenie bude vyplývať.


Vypracované k 10. 06. 2018
JUDr. Adriana Ručkayová