Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právnu pomoc pri súdnych konaniach, mediácii a rozhodcovských konaniach.

 

Náš tím, ktorý sa sa zaoberá riešením sporov, poskytuje pomoc vo všetky štádiách, od analýzy skutkovej podstaty sporu a príslušných právnych záležitostí, až po plánovanie stratégie nájdenia vhodného riešenia, ako aj zastupovanie našich klientov pred rozhodcovským tribunálom alebo súdom.

 

 

Naše služby obvykle zahŕňajú:

 

  • súdne spory týkajúce obchodných transakcií
  • spory medzi akcionármi
  • súdne spory týkajúce sa bankovníctva a financií
  • súdne spory týkajúce sa nehnuteľností a majetku
  • pracovné spory
  • súdne spory týkajúce sa reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti
  • rozhodcovské konania a ďalšie formy alternatívneho riešenia sporov
 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright