Reštrukturalizácia a platobná neschopnosť sú faktormi vykonávania podnikateľských činností. Poskytujeme odborné právne poradenstvo dlžníkom, veriteľom a ostatným zúčastneným stranám podieľajúcim sa na reštrukturalizácii. Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach týkajúcich sa práv veriteľov v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie s ohľadom na právne predpisy upravujúce zodpovednosť vedenia spoločnosti, teda poradenstvo vo všetkých oblastiach týkajúcich sa reštrukturalizácie.

 

 

Naše služby obvykle zahŕňajú nasledujúce oblasti:

 

  • stratégie pre investorov, ktorí majú problémy získať kontrolu nad problémovými spoločnosťami
  • predpripravené a vopred dohodnuté plány na reorganizáciu
  • fúzie a akvizície vrátane získavania majetku v rámci oficiálneho konkurzného konania
  • súdne spory týkajúce sa reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti
  • reštrukturalizácia a optimalizácia podnikov
 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright