Poskytujeme právnu pomoc vo všetkých aspektoch pracovného práva a sledujeme každú zmenu v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práva a neustále sa meniace pravidlá a predpisy. Našim cieľom je vždy poskytovať našim klientom právne poradenstvo, ktoré im pomáha zabezpečiť najlepšiu prax v oblasti zamestnania a stabilné stratégie riadenia pracovných síl, ako aj politiky zamestnanosti, ktoré zohľadňujú súčasné zákony.

 

V rámci pracovného práva sa zaoberáme aj programom pre prisťahovalectvo a víza, v rámci ktorého poskytuje rozsiahle poradenstvo a pomoc týkajúce sa požiadaviek v oblasti prisťahovalectva pre zamestnávanie zahraničných vedúcich pracovníkov, manažérov a zamestnancov vrátane pomoci pri získavaní príslušných povolení a víz, osobných akreditačných preukazov potrebných na preukazovanie pracovného postavenia pracovníka zaoberajúceho sa imigračnými záležitosťami.

 

Súčasťou právnej agendy, ktorú pravidelne poskytuje je aj podpora pri vypracovávaní pracovných zmlúv a zmlúv s vedúcimi pracovníkmi, ako aj ďalších zmlúv a dohôd potrebných na úpravu vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, transferov a mobility zamestnancov, pracovných poriadkov, príručiek pre zamestnancov a ďalších vnútorných predpisov, zásad a postupov odmeňovania zamestnancov (podieľanie sa na zisku, odmeny a ďalšie stimuly). Poskytujeme právnu pomoc aj vo všetkých záležitostiach prepúšťania, odstávok, znižovania počtu zamestnancov, zatvárania závodov a hromadného prepúšťania, pracovných sporov a súdnych konaní, odborových zväzov, štrajkov a kolektívneho vyjednávania, ochrany osobných údajov a súkromia, diskriminácie a obťažovania, programu prisťahovalectva a víz.

 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright