• Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy)
 • Zastupovanie na súde
 • Dedenie a dedičské právo
 • Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti
 • Spoluvlastníctvo (vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva)
 • Pracovný pomer a pracovné právo
 • Rodiné právo
 • Exekúcie a exekučné právo
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Osobný bankrot, konkurz, oddĺženie
 • Zastupovanie pred štátnymi orgánmi

 

 

Občianske právo

 

 • komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, záložná zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o vyporiadaní BSM, zmluva o budúcej zmluve atď.)
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní
 • vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.
 • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, dohôd, ukončení zmluvných vzťahov – výpoveďou alebo dohodou

 

 

Vymáhanie pohľadávok

 

Advokátska kancelária  Vám poskytne komplexné právne služby pri správe a vymáhaní pohľadávok, v rámci ktorých pre Vás zabezpečí najmä:

 

 

 • vypracovanie presného postupu potrebného k  dosiahnutiu, aby Vám dlžník Vašu pohľadávku v  celej výške a čo najskôr uhradil
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok – hromadné zasielanie upomienok, predžalobných výziev,
 • vypracovanie uznaní dlhu, tvrdé a  dôsledné rokovania za účelom rýchleho vymoženia dlhu
 • súdne vymáhanie pohľadávok – vypracovanie žalôb, návrhov na vydanie platobného rozkazu, zastupovanie pred súdom
 • nariadenie a  vedenie exekúcií efektívnym spôsobom prostredníctvom spolupracujúcich renomovaných exekútorských úradov
 • návrh riešení a opatrení do budúcnosti a to revíziou Vami používaných obchodných (rámcových) zmlúv, objednávok, dodacích listov, faktúr resp. audit a  úpravu už existujúcich vymenovaných listín, za účelom lepšej ochrany Vašich obchodných vzťahoch pred Vašimi možnými budúcimi neplatičmi
 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright