Obchodné zameranie našej advokátskej kancelárie a zameranie sa na detaily robia z nás kanceláriu, ktorá je žiadná. Pravidelne riešime mnoho veľmi zložitých transakcií vysokej hodnoty na miestnej i medzinárodnej úrovni, pričom niektoré sú komerčne veľmi citlivé, a práve pre tieto naše silné stránky predstavujú tieto transakcie typ transakcií, kvôli ktorým nás vyhľadávajú tak lokálni, ako aj zahraniční klienti.

 

Základom služieb, ktoré ponúkame našim klientom, je právo obchodných spoločností a našim klientom poskytujeme právnu pomoc pri všetkých záležitostiach, od výberu správneho typu podnikania, cez jeho registráciu, až po pomoc pri zložitých domácich a/alebo medzinárodných transakciách. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s týmto typom transakcií sme získali veľmi dobré odborné znalosti rozličných hospodárskych odvetviach a zaoberámesa rôznymi transakciami, ako sú:

 

 • startupy a inovatívne podnikateľské nápady; zakladanie nových spoločností
 • akvizície, fúzie, delenie spoločností, prevzatia, spoločné podniky a ďalšie transakcie
 • transakcie za účasti štátnych podnikov
 • protimonopolné právo a agenda hospodárskej súťaže
 • investície
 • riadenie spoločnosti
 • služby súvisiace s každodennou agendou obchodných spoločností
 • investície
 • zmluvné právo
 • správa majetku
 • neziskové spoločnosti a transakcie
 • verejné obstarávanie
 • právo intelektuálneho vlastníctva
 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright