Máme skúsenosti takmer so všetkými typmi transakcií s nehnuteľnosťami vrátane nadobúdania nehnuteľností, výstavby, financovania, prenájmu a predaja pozemkov na rozličné využitie, administratívnych budov, maloobchodov, hotelov a zariadení na trávenie voľného času,spoločných podnikov, outsourcingu, a ďalších inovačných foriem spoluvlastníctva. Našim klientom ponúkame pomoc pri realizácií aj komplikovaných transakcií.

 

 

Právo nehnuteľností pokrýva nasledujúce typy transakcií:

 

 • hĺbkové previerky nehnuteľností
 • nadobúdanie pozemkov a budov a príprava podkladov k vydaniu územného rozhodnutia
 • transakcie súvisiace s prevodom nehnuteľností spoločností (fúzie a akvizície, spoločné podniky, realitné fondy)
 • zaťažovanie nehnuteľností vecnými bremenami, záložnými právami a ďalšími právami tretích osôb
 • prenájom obchodov, kancelárií, bytov a priemyselných podnikov
 • financovanie nehnuteľností
 • predaj resp. spätný prenájom a ďalšie formy mimobilančného financovania
 • územné plánovanie a plánovanie výstavby
 • rokovania s príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy
 • riešenie sporov vrátane mediácie a znalecké posudky
 • služby súvisiace so správou majetku a zariadení
 • zmluvy o využívaní inžinierskych sietí
 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright