Informácia o spracúvaní osobných údajov tretích strán

Podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len "Nariadenie GDPR"), Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680 a Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi schváleného predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory.

 

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje: JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka zapísaná v SAK pod č. 4770, so sídlom Inovecká 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

                  

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv a dotazy v rámci ochrany osobných údajov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel spracúvania: Splnenie zákonných povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi ako advokátovi v rámci výkonu povolania - poskytovania právnych služieb

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Požiadavka spracúvania: Zákonná požiadavka spracúvania osobných údajov. Spracúvanie je nevyhnutne na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z výkonu advokácie a poskytovania právnych služieb. V prípade nemožnosti spracúvať osobné údaje, nie je možné poskytnutie právnej služby.

Príjemcovia/Kategória príjemcov: Orgány verejnej moci fyzické a právnické osoby, ktorým je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania - poskytovanie právnych služieb.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa s výnimkou prípadu, ak je prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nevyhnutný na splnenie účelu spracovania osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Doba uchovávania: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na adrese webového sídla prevádzkovateľa www.akr.sk

 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright