Minimálna mzda na rok 2018

Vláda Slovenskej republiky schválila nariadenie, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, v zmysle ktorého v prvom stupni náročnosti práce predstavuje výška minimálnej mesačnej mzdy sumu 480 Eur, pričom výška hodinovej minimálnej mzdy predstavuje sumu 2,759 Eur.

Pre vyššie stupne náročnosti práce je minimálna mzda určená na základe násobku minimálnej mzdy určenej pre prvý stupeň náročnosti práce o koeficient určený Zákonníkom práce v závislosti od stupňa náročnosti, do ktorého je konkrétny zamestnanec zaradený. V najvyššom, a teda šiestom stupni, náročnosti práce, treba sumu minimálnej mzdy vynásobiť koeficientom 2, a teda suma minimálnej mesačnej mzdy bude predstavovať sumu vo výške 960 Eur, resp. pri hodinovej mzde, sumu vo výške 5,518 Eur.

 

JUDr. Adriana Ručkayová, advokát

 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright