Dňa 04.02.2021 schválila Národná rada SR novelu Zákonníka práce, ktorou sa okrem iného mení aj §52 Zákonníka práce upravujúci domácku prácu a teleprácu, teda tzv. home-office. Zmeny tohto ustanovenia začali platiť od 01.03.2021.

Po novom je domácka práca v zákone charakterizovaná ako práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale vykonáva sa pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca.

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá zavádza niekoľko zmien, pričom ich prehľad Vám prinášame nižšie.

  • Výkon práce z domácnosti – domácka práca a telepráca (§52 ZP)

Na základe tejto novely je domácka práca  charakterizovaná ako práca, ktorá by síce mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale ktorá sa na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom bude vykonávať z domácnosti zamestnanca. V prípade, ak pri takejto práci, ktorú bude zamestnanec vykonávať z domu bude používať informačné technológie, a teda dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku, bude sa jednať o teleprácu.

Novela Zákonníka práce od prvého marca tohto roku, okrem iného, zaviedla aj možnosť výberu zamestnanca medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie.

Vo všeobecnosti platí, že zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,  takúto povinnosť nemá.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 02.04.2020 prijala novelu Zákonníka práce v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Účelom novely Zákonníka práce je udržanie pracovných miest, zvýšenie flexibility práce a ochrana zamestnancov počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 a v tej súvislosti prijatých ochranných opatrení.

                Opatrenia zavedené novelou Zákonníka práce sa uplatňujú počas mimoriadnej situácie, ktorými sa počas tohto stavu modifikujú ustanovenia zákonníku práce v 1 až 9 časti

Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti so súčasnou situáciou kvôli ochoreniu COVID-19 schválila dňa 25.03.2020 zákon, ktorým dochádza k prerušeniu plynutia súkromnoprávnych lehôt v dôsledku ktorých by došlo k premlčaniu alebo zániku práva odo dňa 27.03.2020, neplynú až do 30.04.2020. Súkromnoprávne lehoty v dôsledku ktorých dochádza k premlčaniu alebo zániku práva, ktoré uplynuli po 12.03.2020 sa neskončia skôr ako 30 dní od 27.03.2020.

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, účinnej od 01.06.2018 má každý zamestnávateľ povinnosť nahlásiť Úradu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Povinnosť musí zamestnávateľ v zmysle zákona splniť do 15. januára príslušného kalendárneho roka, pričom sa nahlasuje stav k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Tento rok je lehota na nahlásenie predĺžená do 28. februára. Stav zamestnancov nahlasuje zamestnávateľ elektronicky, pričom je povinný ho oznámiť aj zástupcom zamestnancov, ak u neho pôsobia.

Novelou č. 320/2019 Z. z. sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci v znení neskorších právnych predpisov, ktorý okrem iného  vymedzuje, čo sa rozumie pod pojmom nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca, ich kontrolu a sankcie za porušenie a práve novela upravuje a mení legálnu definíciu, teda vymedzenie pojmu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Novela Zákonník práce a zákona č. 595/2003 Z. z. ako aj ďalších zákonov, ktorými sa upravujú služobné a iné obdobné pomery štátnych zamestnancov, policajtov ako aj iných členov ozbrojených zložiek a záchranných zborov zavádza nový príspevok, ktorý môže poskytnúť zamestnávateľ zamestnancovi, na športovú činnosť dieťaťa za splnenia ustanovených podmienok.

V súvislosti s povinnosťou právnický osôb zapísať údaje o svojich konečných užívateľoch výhod do obchodného registra si dovoľujeme upozorniť, na novelu č. 311/2019 Z. z., ktorou sa mení zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorej sú príslušné registrové súdy povinné vybaviť návrhy na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra v lehote do 30.06.2020, ktorá nadobudla účinnosť 01. novembra 2019.

Dňa 01.11.2018 vstúpila do účinnosti novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorou bol zároveň novelizovaný zákon o obchodnom registri. Na základe tejto novely vznikla obchodným spoločnostiam a družstvám povinnosť v lehote do 31.12.2019 zapísať do Obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Táto povinnosť sa nevzťahuje na právnické osoby, ktoré sú subjektmi verejnej správy a právnické osoby, ktoré sú emitentmi cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, t. j. napríklad akciové spoločnosti, ktorých akcie sú obchodované na burze.

Katastrálne konanie

           Náležitosťami návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony podliehajúce vkladu, ktoré obsahuje zmluva, na základe ktorej má byť vklad do katastra vykonaný. Ak je teda uzatváraná kúpna zmluva na nehnuteľnosť, napríklad byt, a súčasťou zmluvy je aj zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti, predmetom návrhu na vklad musí byť tak vklad vlastníckeho práva, ako aj vklad záložného práva. Geometrický plán nie je potrebné k návrhu na zápis práv k nehnuteľnostiam prikladať.

Dňa 11.2.2019 bol pod č. 33/2019 Z. z. zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018, ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil nesúlad ustanovení § 4, § 5 a §6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Dňa 23.10.2018 bola schválená novela Zákonníka práce, s účinnosťou od 01.01.2019, na základe ktorej sa doplnilo nové ustanovenie § 152a Rekreácia zamestnancov.

Podľa tohto ustanovenia je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite minimálne 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

Dňa 01.07.2018 vstupuje do účinnosti novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorej sa okruh osôb, ktoré sú povinné s Finančnou správou Slovenskej republiky komunikovať výhradne elektronicky rozširuje taktiež na fyzické osoby podnikateľov a ich zástupcov pri správe daní. Okrem fyzickej osoby podnikateľa, už aj v súčastnosti, má povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou Slovenskej republiky taktiež daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový subjekt ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, advokát, daňový poradca a zástupca, ktorý zastupuje daňový subjekt ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri alebo platiteľom dane z pridanej hodnoty pri správe daní.

            Dňa 15. 03.2018 vstúpila do účinnosti novela Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Touto novelou bola zavedená nová povinnosť pre právnické osoby, ktorá nie sú subjektom verejnej správy a účelovými združeniami majetku bez právnej subjektivity, identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať údaje o konečnom užívateľovi výhod a údaje, ktoré zakladajú postavenie a ktorými sa preukazuje postavenie končeného užívateľa výhod. Táto povinnosť neplatí ak tieto údaje sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

Dňa 25. mája 2018 vstúpi do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známe tiež pod skratkou GDPR - General Data Protection Regulation (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Nariadenie, na rozdiel od smernice, má priamy účinok a nie je potrebné aby bolo implementované do vnútroštátnej právnej úpravy.

I. časť

 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú dohody, ktorými sa zakladajú pracovnoprávne vzťahy iné ako pracovný pomer. Najmä čas letných prázdnin je obdobím, ktoré je typické zvýšeným počtom uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej aj len "dohody"). Pre sezónne práce je totiž práve táto alternatíva výhodná. Väčší počet možností využiť túto výnimočnú formu účasti na práci je daný jednak čerpaním letných dovoleniek trvalých zamestnancov a jednak vyšším záujmom študentov.

1. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

 

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To znamená pokiaľ nemá dieťa ukončené vzdelanie (napr. vysokoškolské) Takže nie je možné stotožňovať platenie výživného a plnoletosť.

 

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

V pracovno-právnych vzťahoch niekedy dochádza k situáciám, kedy je v záujme zamestnanca vykonávať popri činnosti pre zamestnávateľa aj ďalšie činnosti pre iného zamestnávateľa alebo naopak situácie, kedy je v záujme zamestnávateľa obmedziť výkon činností, ktoré majú voči činnosti tohoto zamestnávateľa konkurenčný charakter.

 

V tejto súvislosti Zákonník práce rozlišuje medzi výkonom konkurenčnej činnosti za trvania pracovného pomeru a výkonom konkurenčnej činnosti po skončení pracovného pomeru.

Od 01.04.2017 nastali v procese exekučného konania výrazné zmeny. V zmysle novely Exekučného poriadku exekučné konanie je v zásade elektronické, pričom na konanie o návrhoch na vykonanie exekúcie je príslušný v rámci celého Slovenska jedine Okresný súd Banská Bystrica. Samotný návrh na vykonanie exekúcie sa podáva prostredníctvom webového sídla ministerstva spravodlivosti vo forme eŽaloby, ktorej formulár je možné nájsť na webovej adrese https://obcan.justice.sk/ezaloby.

Nová úprava tzv. osobného bankrotu má dať šancu rýchlejšie splatiť svoje dlhy a bez obáv sa zamestnať na plnohodnotný pracovný úväzok.

 

Kým doteraz musel dlžník preukazovať majetok v minimálnej výške 1 660,-€ a vopred zaplatiť takzvaný preddavok vo výške 664,- €.

 

Po 01. marci 2017 by mal ten, kto plánuje vyhlásiť osobný bankrot, uhradiť len preddavok v sume okolo 500 eur, pričom je možné, aby tento poplatok za osoby v hmotnej núdzi pomohol štát.

Úvodom si povedzme, čo vlastne je Register partnerov verejného sektora (ďalej v texte len „RPVS“) je to informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Register bol zriadený s cieľom zvýšiť transparentnosť právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor tým, že odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry.

Zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní o doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 01. februára 2017, zavádza do slovenského právneho poriadku elektronické konanie o vydaní platobného rozkazu. Tento druh konania predstavuje alternatívu k existujúcemu konaniu o vydanie platobného rozkazu v papierovej forme podľa ustanovení Civilného sporového poriadku. V prípade zákona o upomínacom konaní, a teda podávania návrhov na vydanie platobného rozkazu v elektronickej forme, ide o celkové skrátenie jednotlivých štádií konania na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.

Určenie rodičovstva všeobecne je dôležitou otázkou, ktorá výrazne ovplyvňuje začlenenie dieťaťa do spoločnosti a jeho osobný status. Tomu je aj prispôsobená právna úprava určenia materstva a otcovstva.

 

Určenie materstva vychádza aj slovenské právo z rímsko-právnej zásady, podľa ktorej je matka vždy istá. Základom je pritom samotný pôrod dieťaťa. Vzhľadom na možnosti asistovanej reprodukcie a nové medicínske postupy však bolo potrebné do zákona o rodine výslovne zakotviť také ustanovenie, ktoré by poskytlo jednoznačnú odpoveď na otázku kto je matkou dieťaťa. Na základe toho bolo uzákonené, že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila, pričom akákoľvek dohoda, podľa ktorej by napr. matkou dieťaťa nebola žena, ktorá dieťa porodila, ale ktorá poskytla vajíčko je absolútne neplatná. V takomto prípade by nerozhodoval test DNA, ale správa o pôrode.

Najprv si definujme, čo je vlastne priestupok. Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok. Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.

Od 1. januára roku 2017 nadobudne účinnosť novelizácia Obchodného zákonníka, ktorej hlavným cieľom bola podpora takzvaných "startup projektov", teda projektov, ktoré prichádzajú s inovatívnymi nápadmi, dokážu priniesť úspech a povedomie svojmu tvorcovi. Táto spoločnosť nielen uľahčí život domácim podnikateľom na Slovensku, ale má potenciál pritiahnuť aj zahraničných investorov, konkrétne boli do Obchodného zákonníka vložené nové ustanovenia počínajúc ustanovením § 220h a nasledujúce, ktoré popisujú bližší spôsob založenia jednoduchej spoločnosti na akcie.

Mediácia je spôsob riešenia sporov, resp. iných konfliktných situácii za asistencie tretej osoby – mediátora. Mediácia je vlastne sprostredkovanie. Úlohou mediátora nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, ale mediátor má pomáhať pri vytvorení prostredia, ktoré dá možnosť zúčastneným stranám pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre všetkých účastníkov. Mediátor by mal využiť svoje sociálno-psychologické znalosti a zručnosti, aby tieto zúčastnené strany dokázali presne vyjadriť, v čom vidia problém a tiež to aké riešenie by pre nich bolo prijateľné. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť vzájomná dohoda zúčastnených strán.

Strana 1 z 2

 

Bratislava

Vajanského nábrežie 21 | 821 01 Bratislava | Slovenská Republika

 

 

Nové Mesto nad Váhom

Inovecká 8 | 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská Republika

 

Kontaktuje nás

phone icon

+421 904 456 919 | (slovensky, česky, anglicky)
+421 911 813 786 | (rusky)

email icon

akr@akr.sk | (slovensky, česky, anglicky, rusky)
office@akr.sk | (rusky)

Profesionálne predpisy pre advokáciu:

Príslušnými predpismi pre advokátov sú Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Pravidlá profesionálneho správania a iné vnútorné predpisy a nariadenia vydané Slovenskou advokátskou komorou.

 

© 2017 Advokátska Kancelária Ručkayová. All Rights Reserved

logo akr copyright